Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade19. aprill 2023Esindus Eestis2 min lugemist

Eesti on rea ELi õigusnorme rakendamata jätnud

The statuette of Themis, goddess of divine justice

Euroopa Komisjoni hinnangul ei ole Eesti nõuetekohaselt üle võtnud keskkonnamõju hindamist, hooajatöötajaid, ligipääsetavust ja taastuvenergiat käsitlevate ELi direktiivide sätteid.

Euroopa Komisjon otsustas täna saata Eestile põhjendatud arvamuse vormis ametliku nõude (INFR(2019)2109) viia riigi õigusnormid kooskõlla ELi keskkonnamõju hindamise direktiiviga. Direktiivi kohaselt tuleb enne keskkonda oluliselt mõjutada võivate riiklike või eraprojektide elluviimiseks loa andmist analüüsida nende keskkonnamõju. Eesti ei ole nõuetekohaselt üle võtnud sätteid, mis käsitlevad harimata maa või poollooduslike alade kasutamist intensiivpõllumajanduses, tehismineraalkiudude tootmise rajatisi ning radioaktiivsete jäätmete töötlemise ja ladustamise rajatisi.

Samuti on komisjon otsustanud saata Eestile ametliku kirja (INFR(2023)2020) seoses sellega, et Eesti ei ole täielikult üle võtnud kõiki hooajatöötajate direktiivi sätteid. Direktiivi eesmärk on tagada, et kolmandatest riikidest pärit hooajatöötajate ELi lubamist käsitlevad õigusnormid oleksid õiglased ja läbipaistvad. Lisaks tagatakse sellega inimväärsed töö- ja elutingimused, võrdsed õigused ja kaitse ärakasutamise eest. Hooajatöötajate direktiivi järgimine aitaks parandada hooajatöödeks vajaliku tööjõu olemasolu ELis ja vähendada ebaseaduslikku rännet.

Komisjoni hinnangul (INFR (2023)2013) on Eesti jätnud nõuetekohaselt üle võtmata ka õigusnormid puuetega inimeste juurdepääsu kohta toodetele ja teenustele. Euroopa ligipääsetavuse akti kohaselt peavad põhitooteid ja -teenuseid, nagu telefone, arvuteid, e-raamatuid, pangateenuseid ja elektroonset sidet, saama kasutada ka puuetega inimesed. Eesti ei ole Euroopa ligipääsetavuse akti oma riigi õigusesse ettenähtud tähtajaks üle võtnud.

Komisjon otsustas saata Eestile põhjendatud arvamuse (INFR(2021)0200) rikkumismenetluse jätkamise kohta seoses sellega, et riik ei ole täielikult üle võtnud direktiivis (EL) 2018/2001 sätestatud ELi õigusnorme taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta. Direktiivis on ette nähtud meetmed, millega toetada taastuvenergia kulutõhusust ning lihtsustada taastuvenergiaprojektide haldusmenetlusi. Ühtlasi hõlbustatakse sellega kodanike osalemist energiasüsteemi ümberkujundamises ja nähakse ette konkreetsed eesmärgid taastuvenergia osakaalu suurendamiseks kütte-, jahutus- ja transpordisektoris aastaks 2030. Direktiivi siseriiklikku õigusesse ülevõtmise tähtpäev oli 30. juuni 2021. Praeguseks on Eesti direktiivi üle võtnud vaid osaliselt.

Eestil on komisjonile vastamiseks ja osutatud puuduste kõrvaldamiseks aega kaks kuud.

Taust

Euroopa Komisjon avaldab korrapäraselt rikkumismenetlusi käsitlevaid otsuseid, millega rakendatakse õiguslikke meetmeid nende liikmesriikide suhtes, kes ei ole täitnud ELi õigusaktide nõudeid. Need otsused hõlmavad mitmesuguseid sektoreid ja ELi poliitikavaldkondi ning nende eesmärk on tagada ELi õigusaktide nõuetekohane kohaldamine kodanike ja äriühingute huvides.

 

Lisateave

Kõik aprilli rikkumismenetlusi puudutavad otsused

Rikkumismenetlusi käsitlevate otsuste register

Küsimused ja vastused

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
19. aprill 2023
Autor
Esindus Eestis