Põhisisu juurde
Esindus Eestis

Igakuine uudiskiri "Minu Euroopa"

Team Europe'i külalisesinejad tundidesse

Pakume õpetajatele võimalust kutsuda küalisesinejateks oma tundidesse Team Europe'i liikmeid. See võrgustik koosneb sõltumatutest ja inspireerivatest suhtlusekspertidest, kes valdavad ELiga seotud teemasid ning suudavad selgitada avalikkusele ELi tegevust ja selle olulisust. Liikmed teevad küll tihedat koostööd komisjoni esindusega, kuid nad ei võta sõna komisjoni nimel. Nad tegutsevad sõltumatult ning on valmis andma põhjendatud, objektiivset ja moonutamata teavet ELi kohta, et toetada ja julgustada kodanikke paremini mõistma ELi poliitikat ja osalema aktiivselt ELi demokraatlikus elus.

Team Europe'i liikmed ja nende põhiteemad:

 • Elizaveta Cheremisina, Harno noorteinfo valdkonna ekspert. Teemad: noorsootöö, keskkonnahoid, inimõigused, võrdne kohtlemine ning vene ja ukraina keelt kõnelevate noorte kaasamine ja informeerimine.
 • Ulla Herkel, Tallinna Saksa Gümnaasiumi ja Tallinna 32. keskkooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja. Teemad: ELi ajalooline taust ja areng; põhiväärtused; kuidas hakkama saada infokorratusega; kuidas tunda ära poliitilist demagoogiat ja toime tulla väärinfoga; maailmavaatelised erinevused (st religioossed rühmad) – kuidas mõista ja kuidas koos eksisteerida.
 • Ivo Krustok, SEI Tallinna vanemekspert. Teemad: kliima- ja keskkond, energeetika, rohemajandus. ELi institutsioonide toimimine ja selle vajalikkus nind kasulikkus Eestile. 
 • Kalmar Kurs, konsultant. Teemad: Euroopa Liiduga seotud peamised valdkonnad nagu haridus, kultuur, noored, teadus, sport, samuti ELi ajalugu ja kujunemine, toimimine, poliitikad ja institutsioonid.
 • Karl Mattias Sepp, Eesti NATO Ühingu projektijuht. Teemad: NATO, rahvusvahelised suhted ja organisatsioonid, poliitika, noorte kaasamine otsustusprotsessidesse, rahvusvaheliste konverentside korraldamine, väitlus ning avalik esinemine. Teemade käsitluse juures oleks rõhk kuulajate aktiivsel kaasamisel ja silmaringi laiendamisel koos praktiliste juhistega kuidas juba noorelt on võimalik kaasa rääkida otsuste osas mida tehakse nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.
 • Indrek Tarand, Tallinna Ühisgümnaasiumi ajaloo-ja ühiskonnaõpetuse õpetaja. Teemad: Euroopa Liit, selle toimimine ja ajalugu; ELi poliitikad ja institutsioonid.

Kohtumiste teemasid saab kindlasti laiendada ja kohandada vastavalt kooli soovidele. Esinejate kooli kutsumiseks palume täita vorm, küsimuste korral team-europe-eestiatec [dot] europa [dot] eu (võtke meiega ühendust)!

Haridusprogramm "Tunne Euroopa Liitu!" 7.–12. klassi õpilastele 

Haridusprogramm toimub koostöös Rahvusraamatukoguga igal neljapäeval kell 14 Euroopa Elamuskeskuses. 

Kuidas saavad Euroopa kodanikud mõjutada ELi poliitikat? Kes haldab Euroopa Liidu eelarvet? Mida tähendab roteeruv eesistumine?

Seotud õppeained: ühiskonnaõpetus, ajalugu

Tunni pikkus: 45 minutit

Toimumiskoht: Euroopa Elamuskeskus, Rävala 4, Tallinn

 

Lühitutvustus

Õppekava teemasid toetavas teematunnis tuletame meelde Euroopa Liidu liikmesriigid, vaatame, milles oleme teiste riikidega kokku leppinud, ammutame uusi teadmisi institutsioonide, otsustusõiguse, väärtuste ja põhivabaduste kohta ning uurime, mil moel on võimalik Euroopa kodanikuna mõjutada Euroopa Liidus tehtavaid otsuseid. Arutleme, kuidas on Euroopa Liit seotud maailma ajalooga.

Seosed õppekava läbivate teemade ja üldpädevustega

Läbivad teemad

 • Elukestev õpe ja karjääri planeerimine: õpilast suunatakse tutvuma erinevate ametite/elukutsetega, haridus- ja koolitusvõimalustega, pöörama tähelepanu praktilistele tööotsimisoskustele; tutvuma teabega edasiõppimise ja töö leidmise võimaluste kohta.

 • Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus: õpilast suunatakse väärtustama demokraatiat, koostööd, kodanikualgatust ja vabatahtlikkusel põhinevat tegutsemist; mõistma enda kui üksikisiku rolli poliitilises ja majanduslikus süsteemis, võimalusi ja vajadust mõjutada ühiskonnas toimuvat ning omandada oskused otsustamisprotsessides osalemiseks.

 • Kultuuriline identiteet: õpilast suunatakse mõistma kultuuridevahelise suhtlemise ja koostöö tähtsust ühiskonna jätkusuutlikkuse kujundajana, osalema kultuuridevahelises kommunikatsioonis; tundma õppima ja väärtustama oma ja teiste kultuuride pärandit ja eripärasid.

 • Väärtused ja kõlblus: õpilast suunatakse mõistma, et mitmekesisus on ühiskonna rikkuse ja arengu tingimus; kriitilise mõtlemise ja argumenteerimisoskuse arendamine.

Üldpädevused

 • Kultuuri- ja väärtuspädevus: õppija väärtustab kultuurilist mitmekesisust ning teadvustab oma rolli kultuurikandjana ja kultuuripärandi säilitajana.

 • Õpipädevus: õppija laiendab oma õppekeskkonna võimalusi, leiab hobideks ja karjäärivalikuteks vajaminevat teavet; planeerib õppimist; kasutab ja seostab õpitut erinevates olukordades ja probleeme lahendades.

 • Suhtluspädevus: õppija väljendab ennast selgelt, asjakohaselt ja viisakalt  emakeeles erinevates suhtlusolukordades.

 • Sotsiaalne ja kodanikupädevus: õppija suutlikkus toimida aktiivse, teadliku, abivalmi ja vastutustundliku kodanikuna ning toetada ühiskonna demokraatlikku arengut; tunnetada end dialoogivõimelise ühiskonnaliikmena Eesti, Euroopa ja kogu maailma kontekstis.

REGISTREERIMINE

Haridusprogramm "Libastudes libauudistele" 7.–12. klassile

Neljapäeviti kell 15 pakume samuti koostöös Rahvusraamatukoguga 7.-9.klassi õpilastele "Libastudes libauudistele" meediapädevuse tundi. Teematund pakub elulisi näiteid meediast ning annab nõuandeid ja nippe, kuidas kriitiliselt hinnata meediatekste, pilte ja videoid. Läbi arutelu, praktiliste ülesannete ja mängude kiikame pildimanipulatsioonide ja süvavõltsingute maailma. 

Seotud õppeained: eesti keel ja kirjandus, valikaine meediaõpetus

Tunni pikkus: 45 minutit

Toimumiskoht: Euroopa Elamuskeskus, Rävala 4, Tallinn

 

Seosed õppekava läbivate teemade ja üldpädevustega

 • Teabekeskkond – õpilane kujuneb teabeteadlikuks inimeseks, kes tajub ja teadvustab ümbritsevat teabekeskkonda, suudab seda kriitiliselt analüüsida ning toimida selles oma eesmärkide ja ühiskonnas omaksvõetud kommunikatsioonieetika järgi. 

 • Sotsiaalne ja kodanikupädevus – õpilane õpib ennast teostama; toimima teadliku ja vastutustundliku kodanikuna, teadma ja järgima ühiskondlikke väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid; austama erinevate keskkondade, sh suhtluskeskkondade reegleid ja ühiskondlikku mitmekesisust, inimõigusi; tegema koostööd teiste inimestega erinevates situatsioonides; mõistab globaalprobleeme, võtab kaasvastutuse nende lahendamise eest. 

 • Digipädevus – õpilane kasutab uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas ühiskonnas nii õppimisel, kodanikuna tegutsedes kui kogukondades suheldes; leiab ja säilitab digivahendite abil infot ning õpib hindama selle asjakohasust ja usaldusväärsust. 

 • Õpipädevus – õppija laiendab oma õppekeskkonna võimalusi; kasutab ja seostab õpitut erinevates olukordades ja probleeme lahendades. 

REGISTREERIMINE

Õppematerjalid

Euroopa Komisjoni ÕPINURGAS on suur valik erinevaid digitrükiseid ja muid materjale, mis on jagatud vastavalt vanusele või õppematerjalile (õpik, mäng, viktoriin, jne). Soovi korral saate tellida valitud materjale trükiste kujul. Saame tellimusi täita kuniks jagub laovarusid ning leiame igale soovijale kindlasti lahenduse.  Tellimiseks palume täita küsimustik, mille põhjal võtame peagi ühendust. Trükiste tellimine ja saatmine on tasuta.

Lisaks oleme kokku koondanud teemade kaupa materjalide asukohad:

Noortele mõeldud Euroopa Liidu teemasid kajastavad videod oleme koondanud Euroopa Komisjoni Eesti esinduse YOUTUBE'i KANALISSE (esitlusloend – HARIDUSLIK).

Enesetäiendus ja koolitused

SCHOOL EDUCATION GETEWAY on veebikeskkond õpetajatele, koolijuhtidele, poliitikakujundajatele, ekspertidele ja muudele koolihariduse valdkonna töötajatele. Lisaks viimastele uudistele ja allikatele, pakutakse vahelehel  TEACHER ACADEMY (õpetajate akadeemia) veebipõhiseid ja kohapealseid kursuseid õpetajate kutsealaseks arendamiseks. 

ERASMUS+ programmist toetatakse ka haridustöötajate ÕPIRÄNNET.

Koostöö ja partnerlus

eTWINNING on Euroopa koolide virtuaalne kogukond, mis on töökeskkonnaks koolitöötajatele (õpetajatele, õppealajuhatajatele, raamatukogutöötajatele jne), kes töötavad Euroopa eri riikides. Koolid saavad seal suhelda, koostööd teha ja projekte luua. Samuti ERASMUS+ abil koostööprojektidele rahastust taotleda. eTWINNINGU keskkonnast leiate suure hulga juba teostatud ideid ning juhendeid, mida on võimalik ka kohapeal rakendada.

Kui Te soovite oma koolis korraldada ELi teemalisi üritusi, loenguid, Euroopa päeva üritusi või muid tegevusi, siis aitame hea meelega kaasa. Võtke julgelt %20pille [dot] rebaneatec [dot] europa [dot] eu (ühendust)!

Euroopa Liidu teemalised videod

ELi kodanik
💡 Käesolev video on mõeldud tõstma Sinu kui Euroopa kodaniku teadlikkust. See annab Sulle ülevaate Euroopa Liidu DNA-st ja muudab ELi kodakondsuse väga selgeks. Kas võtad väljakutse vastu ja muutud võimestatud, aktiivseks, teadlikuks ja kriitiliselt mõtlevaks ELi kodanikuks? ELi väärtustel põhinevas...
Eli eelarve
2021-2027. aasta Euroopa Liidu eelarve täiendab Eesti riigieelarvet ning võimaldab teha vajalikke investeeringuid ja rahastada reforme. Videos seletab ELi eelarve põhimõtted lahti Euroopa Komisjoni RECOVER Task Force'i ja Komisjoni Eesti esinduse majandusnõunik Ave Schank-Lukas.
konv
16.10.2021 Proto avastuskeskuses toimunud õpetajate sügiskonverents „Mina – Euroopa kodanik“. Üritus toimus koostöös Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi ja Euroopa Parlamendi Eesti bürooga.
ränne
Ränne seostub inimestele tihti meediapiltidega kummipaadis pagulastest ja nende piiriületuse tõkestamisest, kuigi tegelikult on enamik sisserändest seaduslik. Uku Särekanno (Frontexi peadirektori asetäitja) annab videoloengus ülevaate nii rändest Euroopa Liitu kui ka Euroopa-sisesest rändest.
Cofe
Kaspar Schultz valiti Eesti noorte esindajaks Euroopa tuleviku konverentsi täiskogul. Videoloengus räägib ta konverentsist ja sellel osalemise võimalusest.
EL ajalugu
Video on mõeldud 9. klassi ajalookursuse õppematerjaliks ning tutvustab Euroopa Liidu ajalugu. Videos tuuakse näiteid nii liidu sisese integratsiooni süvenemise kui geograafilise laienemise kohta. Samuti selgitatakse, mil moel mõjutas Euroopa Liidu loomist Euroopa varasem ajalugu ning mille poolest...
EL2
Video on mõeldud õppematerjaliks 9. klassi ühiskonnaõpetuse tunnis ning tutvustab Euroopa Liidu olemust ja juhtimist ning toob näiteid, kuidas Eesti ja meie Euroopa Liidu kodanikena Euroopa Liidust kasu saame.
Euroopa roheline kokkulepe
Euroopa Komisjoni eesmärk on muuta Euroopa Liit 2050. aastaks täielikult kliimaneutraalseks ja näidata seeläbi kogu maailmale, et kliimaneutraalsus ei ole mitte ainult kasulik keskkonnale, vaid ka majanduslikult tulus.
digistrateegia
Euroopa Komisjoni 2019-2024 üheks viiest prioriteedist on "Digiajastule vastav Euroopa". Digitaalse strateegia eesmärk on tagada, et digiüleminekust saaksid kasu inimesed ja ettevõtjad, ning aidata Euroopal saada 2050. aastaks kliimaneutraalseks. Selles õppevideos näeb SATIKA programmi näite abil...
idapartnerlus
Julgeolek, stabiilsus ja heaolu ning demokraatia ja õigusriigi põhimõtte järgimine Ida-Euroopas ja Lõuna-Kaukaasias on ELi jaoks esmatähtsad. Idapartnerlus sai alguse 2009. aastal, mil ELi naabruspoliitikast kasvas välja kuue Ida-Euroopa partnerriigi omavaheline ühisalgatus. Idapartnerlusriigid on...
euro
Tänu Euroopa Liidu majandusele on Euroopas maailma kõige kõrgem elatustase, sotsiaalsed tagatised vanematele inimestele, hea haridus ja tasuvamad töökohad. Kuid Euroopa majanduse kasv ei ole enam nii kiire kui varem, seetõttu tuleb majandust elavdada investeeringute abil.
ühisturg
Euroopa Liidus toimub riikide vahel kaupade, teenuste, kapitali ja inimeste vaba liikumine. See on suurim turg maailmas.
rändekriis
Sajad tuhanded inimesed on sõjaliste konfliktide, rõhumise või vaesuse tõttu jätnud oma riigi seljataha ja otsustanud püüelda parema elu nimel Euroopa poole. EL peab pidevalt kasvavatele rändevoogudele leidma lahenduse, mis nõuab liikmesriikidelt tihedamat koostööd ja teineteise abistamist.
energialiit
Euroopa energiasüsteem seisab silmitsi järjest suurema vajadusega tagada kodanikele turvaline, säästlik ja konkurentsivõimeline energia. Priit Võigemast selgitab vaatajale, mida teeb selle tagamiseks Euroopa Liit.
Schengen
Priit Võigemast: "Schengen tähendab 26. Euroopa riigi kokkulepet, et omavahelised piirid kaotatakse ära, see tähendab liikumisvabadust."
konkurentsivõime
Tänu Euroopa Liidu majandusele on Euroopas maailma kõige kõrgem elatustase, sotsiaalsed tagatised vanematele inimestele, hea haridus ja tasuvamad töökohad. Kuid Euroopa majanduse kasv ei ole enam nii kiire kui varem, seetõttu tuleb majandust elavdada investeeringute abil.
EL
Mis asi see Euroopa Liit on? Priit Võigemast annab ülevaate Euroopa Liidu põhivabadustest ja hüvedest, mida Euroopa Liidus olemine Eesti riigile ja kodanikele pakub.
digiturg
Euroopa digimajanduse arendamine ja reeglite ühtlustamine on üheks Euroopa Liidu prioriteediks. Priit Võigemast selgitab, kuidas rändlustasude kaotamine 2017 aastal võimaldab Euroopas soodsamalt suhelda ja internetikaubanduse tõrgete kaotamine tooks Euroopasse juurde sadu tuhendeid töökohti.