Skip to main content
Esindus Eestis logo
Esindus Eestis

ELi teadusuuringud ja innovatsioon Eestis

Teadusuuringud ja innovatsioon on Eesti majanduse tuleviku alustala ning toetavad Euroopa Komisjoni poliitikat töökohtade, majanduskasvu ja investeeringute vallas.

Teadus- ja innovatsioonipoliitika toetab ELi rohe- ja digipööret ning aitab saavutada Euroopa Komisjoni 2019.–2024. aastaks püstitatud kuut üldeesmärki.

Euroopa teadusuuringud ja innovatsioon on tähtsal kohal ka ELi võitluses COVID-19 pandeemiaga, aidates toime tulla selle tervishoiualaste, sotsiaalsete ja majanduslike väljakutsetega.

Tänu ELi teadus- ja innovatsioonitoetusele saavad Eesti teadlased osaleda projektides, mis aitavad teha murrangulisi avastusi nii loodusteaduste, tervishoiu, transpordi, kliimamuutuste kui ka digitehnoloogia valdkonnas.

Innovatsioon

Euroopa Innovatsiooni edetabel

Euroopa innovatsioonitoetuste lipulaev on Euroopa Innovatsiooninõukogu, mis toetab uute tehnoloogiate väljatöötamist, edasi arendamist ja turuleviimist. Innovatsiooninõukogu eelarve aastatel 2021–2027 on üle 10 miljardi euro. Umbes kaks kolmandikku Euroopa viimaste kümnendite majanduskasvust on olnud seotud innovatsiooniga.

ELi toetus on aidanud Eestil tõusta Euroopa innovaatilisemate riikide sekka. 2021. aastal liigitus Eesti Euroopa Innovatsiooni edetabelis tugeva innovatsioonitegevusega ELi liikmesriikide hulka. See edetabel annab võrdleva ülevaate Euroopa riikide innovatsioonitegevuse tasemest.

Euroopa Innovatsiooninõukogu koduleht

Euroopa Innovatsiooninõukogust eesti keeles

Euroopa Innovatsiooninõukogu rahastamisvõimalused

Küsimused ja vastused Euroopa Innovatsiooni edetabeli kohta

Teadusuuringud

„Euroopa Horisont“ on ELi juhtprogramm teadusuuringute ja innovatsiooni ning rahvusvahelise teaduskoostöö rahastamiseks aastatel 2021–2027. Selle eelarve on umbes 95,5 miljardit eurot, mida kasutatakse muu hulgas innovaatiliste lahenduste leidmiseks võitluses kliimamuutustega ja ÜRO kestliku arengu eesmärkide saavutamiseks. Lisaks toetab programm ELi konkurentsivõimet ja majanduskasvu, pannes erilist rõhku digipöördele.

ELi eelmisest teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist „Horisont 2020“ said Eesti projektid aastatel 2014–2020 toetust enam kui 259 miljoni euro väärtuses.

Teadustoetuse taotlemisel saab abi ja nõu küsida Eesti Teadusagentuurist. Eesti Teadusagentuur vahendab ELi teadus- ja innovatsiooniprogramme ning toetab mitme projekti ja koostöövõrgustiku kaudu Eesti teadus- ja arendustegevust ning innovatsioonisüsteemi. Lisaks korraldab teadusagentuur riiklikku teadusrahastust ja teaduse hindamist.

Eesti on osa ka Euroopa teadusruumi (European Research Area) algatusest, mis toetab rahvusvahelist koostööd teadus- ja arendustegevuses. Programmi loomise eesmärk oli aidata Euroopal saada maailma juhtivaks teadmispõhiseks majanduseks, panustades ühtse ja piirideta teaduse, innovatsiooni ja tehnoloogiaturu arengule ELi sees.

Euroopa Horisont

Euroopa Horisont Eestis

Eesti osalus programmis „Horisont 2020

Teadustegevuse rahastamine ELis

Euroopa teadusruum

Rahastus Eestis

teadus

Eesti teadlased ja uurimisrühmad saavad rahastamisvõimalustega tutvuda SEDIA (Single Electronic Data Interchange Area) portaalis, mis koondab ühte kohta kõik ELi teadusgrandid ning avalikud hanked.

Programmist „Horisont 2020“ on ELilt rahalist toetust saanud 868 organisatsiooni rohkem kui 259 miljoni euro ulatuses. Eesti projektide rahastamise määr on 13,37%, mis ületab ELi keskmist (11,95%). Suurim osa Eestisse tulnud toetustest (39,7%) on läinud kõrgharidusasutustele. Lisaks on 66,7 miljoni euro väärtuses toetusi saanud 236 väikese ja keskmise suurusega ettevõtet (VKEd). Programmist „Horisont 2020“ Eestile eraldatud rahasumma ühe elaniku kohta oli ELi liikmesriikide võrdluses suuruselt kümnes.