Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade9. detsember 2022Esindus Eestis1 min lugemist

Eesti saab Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondist 97 miljonit eurot

Fishing in the EU – France, fishermen at work

Komisjon võttis täna vastu Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi (EMKVF) Eesti programmi, et rakendada ühise kalanduspoliitika ja Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärke. Eesti programmi (2021–2027) rahaliste vahendite kogusumma on 139,1 miljonit eurot, sellest ELi panus 97,4 miljonit.

34% programmi raames eraldatavast summast läheb säästva kalanduse arenguks ja vee bioloogiliste ressursside kaitseks, 38% investeeritakse säästvasse vesiviljelusse ning kalandus- ja vesiviljelustoodete töötlemisse ja turustamisse ning 22% on ette nähtud kestliku meremajanduse edendamiseks rannikualadel.

emfaf Eesti kalandus

 

Programmi eesmärk on tugevdada kalandus-, vesiviljelus- ja töötlemissektorit, selleks toetatakse teadusuuringuid, innovatsiooni ja teadmussiiret, oskuste arendamist ja kaasaegse tehnoloogia kasutamist. Suurte turuhäiretega toimetulekuks nähakse sektoritele ette erakorraline toetus.

Rohepöörde elluviimiseks toetatakse teadusuuringuid ja innovatsiooni, mille eesmärk on vähendada CO2-heidet, vahetada välja kalalaevade mootorid, investeerida energiatõhususse ja päikesepaneelidesse. ELi toetusest 47% läheb kliimamuutustega võitlemiseks, 51% keskkonnakaitseks ja 21% elurikkuse kaitseks.

Programm toetab sektori digipööret, sest aitab parandada  digioskusi ja pidada sammu tehnoloogia arenguga ning toetab digitehnoloogia võimalikult laialdast kasutamist kontrolli ja jõustamise valdkonnas. Väikesemahulise rannapüügi sektor saab toetust digioskuste arendamiseks ning digitaalsete müügikanalite loomiseks ja laiendamiseks.

Toetatakse ka meetmeid, mis aitavad säilitada elurikkust ja ökosüsteeme ning vähendada mereprügi (nt selektiivsemad püügivahendid, kudemisalade ja kalade rändeteede taastamine, invasiivsete liikide tõrje, merekeskkonna alaste teadmiste suurendamine ja mereprügi kogumine). Lisaks toetab Eesti programm rannikumajanduse arengut ja selle mitmekesistamist.

Lisateave

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
9. detsember 2022
Autor
Esindus Eestis