Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade20. juuli 2023Esindus Eestis2 min lugemist

ELi õigusaktide ülevõtmata jätmine: komisjon võtab meetmeid, et tagada ELi direktiivide täielik ja õigeaegne ülevõtmine siseriiklikku õigusesse

The statuette of Themis, goddess of divine justice

Komisjon võttis vastu rikkumisotsuste paketi, sest liikmesriigid ei ole teatanud meetmetest, millega nad oleksid pidanud ELi direktiivid oma riigi õigusesse üle võtma. Komisjon saadab ametliku kirja neile liikmesriikidele, kes ei ole teatanud meetmetest, millega võtta üle direktiivid, mille ülevõtmise tähtaeg hiljuti läbi sai. Praegusel juhul ei ole kaheksa ELi direktiivi meetmete täielikust ülevõtmisest teatanud 25 liikmesriiki. Kõnealused direktiivid puudutavad tervishoidu, keskkonda, transporti, kaitsevaldkonda ja finantsstabiilsust, finantsteenuseid ja kapitaliturgude liitu. Asjaomastel liikmesriikidel on ametlikule kirjale vastamiseks ja direktiivide ülevõtmiseks aega kaks kuud ning pärast seda võib komisjon otsustada esitada põhjendatud arvamuse.

Eesti saab ametlikud kirjad, sest ei ole teatanud järgmiste direktiivide ülevõtmisest.

Ohtlikud kaubad: ohtlike kaupade vedu maanteedel, raudteel ja siseveeteedel

Delegeeritud direktiiviga (EL) 2022/2407 ajakohastati ELi õigusnorme, mis reguleerivad ohtlike kaupade sisevedu ja mida kohaldatakse nii ELi piires toimuvate rahvusvaheliste kui ka siseriiklike vedude suhtes. Norme oli vaja ajakohastada selleks, et need oleksid kooskõlas teaduse ja tehnika arenguga. Direktiiviga viidi ELi õigustik vastavusse viimaste muudatustega, mis on tehtud ohtlike kaupade vedu käsitlevates rahvusvahelistes kokkulepetes ja õigusnormides. Komisjon saadab täna ametliku kirja üheksale liikmesriigile (Belgia, Bulgaaria, Eesti, Küpros, Ungari, Austria, Portugal, Soome ja Rootsi), sest need riigid ei teatanud selle direktiivi täielikuks ülevõtmiseks vajalikest meetmetest ettenähtud aja jooksul ehk 30. juuniks 2023.

Kaitsetööstus: kaitseotstarbeliste toodete nimekirja ajakohastamine

Kaitseotstarbeliste toodete veo direktiiviks nimetatava direktiivi 2009/43/EÜ eesmärk on lihtsustada kaitseotstarbeliste toodete Euroopa riikide vahelise veo tingimusi ja tagada siseturu nõuetekohane toimimine. Selle direktiivi lisas on kindlaks määratud tooted, mille suhtes direktiivi kohaldatakse. Lisas olev nimekiri kajastab sõjaliste kaupade ühist Euroopa Liidu nimekirja, mida nõukogu korrapäraselt ajakohastab. Delegeeritud direktiiviga (EL) 2023/277 muudeti kaitseotstarbeliste toodete veo direktiivi ja ajakohastati kaitseotstarbeliste toodete loetelu vastavalt sõjaliste kaupade ühise nimekirja viimasele uuendatud versioonile. Komisjon saadab täna ametliku kirja neljale liikmesriigile (Küpros, Eesti, Malta ja Slovakkia), sest need riigid ei teatanud direktiivi (EL) 2023/277 ülevõtmiseks vajalikest meetmetest ettenähtud aja jooksul ehk 30. maiks 2023.

Maksualase teabe avalikustamine: avalik riigipõhine aruandlus äriühingu tulumaksu summa kohta

Direktiiv (EL) 2021/2101 kohustab kõiki hargmaiseid ettevõtteid, kes tegutsevad ELi ühtsel turul ja on liidus alaliselt esindatud ning kelle tulud on suuremad kui 750 miljonit eurot, avaldama aruande äriühingu tulumaksu summa kohta, mida nad maksavad igas liikmesriigis ja koostööd mittetegevates riikides ja territooriumitel. Aruanded peavad lisaks sisaldama teavet ka töötajate arvu ja käibe kohta igas riigis. Komisjon saadab täna ametliku kirja 17 liikmesriigile (Belgia, Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Eesti, Kreeka, Horvaatia, Itaalia, Küpros, Läti, Luksemburg, Malta, Madalmaad, Austria, Poola, Portugal, Sloveenia ja Soome), sest need riigid ei ole teatanud selle direktiivi täielikuks ülevõtmiseks vajalikest meetmetest ettenähtud aja jooksul ehk 22. juuniks 2023.

Pressiteade täiendava lisainfoga

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
20. juuli 2023
Autor
Esindus Eestis