Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade25. märts 20213 min lugemist

Erasmus+ toetab rohkem kui 28 miljardi euroga õpirännet ja piiriülese koostöö projekte

kool_ja_haridus-7639.jpg
© EU
Euroopa Komisjon võttis täna vastu programmi „Erasmus+“ (2021–2027) esimese aastase tööprogrammi. Uue ja uuendatud programmi eelarve on 26,2 miljardit eurot (võrdluseks: aastate 2014–2020 programmi eelarve oli 14,7 miljardit eurot), millele lisatakse ligikaudu 2,2 miljardit eurot ELi välistegevuse rahastamisvahenditest. Programmist rahastatakse õpirände ja piiriülese koostöö projekte, milles on võimalus osaleda 10 miljonil eri vanuses ja eri taustaga eurooplasel. Programm on varasemast kaasavam ning sellega toetatakse rohe- ja digipööret, nagu on ette nähtud Euroopa haridusruumi visioonis.

Innovatsiooni, teaduse, kultuuri, hariduse ja noorte volinik Mariya Gabriel sõnas: „Asjaolu, et programmi „Erasmus+“ järgmise seitsme aasta eelarve on peaaegu kahekordistunud, näitab hariduse, elukestva õppe ja noorte tähtsust Euroopas. Erasmus+ on oma suuruse, ulatuse ja üleilmse tuntuse poolest ainulaadne programm, milles osaleb 33 riiki ja mis on oma rahvusvahelise tegevuse kaudu avatud kogu ülejäänud maailmale.“

Täna kuulutati välja ka esimesed projektikonkursid. Rahastamist võivad taotleda kõik hariduse, koolituse, noorte või spordi valdkonnas tegutsevad avalik-õiguslikud või eraõiguslikud asutused. Neile pakuvad abi programmi „Erasmus+“ riiklikud bürood, mis asuvad kõigis ELi liikmesriikides ja programmiga liitunud kolmandates riikides.

Uus programm „Erasmus+“ pakub võimalusi välismaal õppimiseks, praktikaks, õpipoisiõppeks ja töötajate vahetuseks kõigis haridus-, koolitus-, noorte- ja spordivaldkondades. See on avatud kooliõpilastele, üliõpilastele ja kutseõppuritele, täiskasvanud õppijatele, noortevahetustele, noorsootöötajatele ja sporditreeneritele.

Lisaks liikuvusmeetmetele, mis hõlmavad 70% eelarvest, investeeritakse uue programmi raames ka piiriülestesse koostööprojektidesse. Nende projektide osapoolteks võivad olla kõrgkoolid (nt Euroopa ülikoolide algatus), koolid, õpetajaharidust ja -koolitust pakkuvad õppeasutused (nt Erasmus+ õpetajate akadeemiad), täiskasvanuõppe keskused, noorte- ja spordiorganisatsioonid, kutsehariduse ja -õppe pakkujad (nt kutsehariduse tippkeskused) ning teised õppevaldkonnas osalejad.

Programmi „Erasmus+“ (2021–2027) põhijooned on järgmised.

  • Kaasav Erasmus+: pakutakse rohkem võimalusi vähemate võimalustega inimestele, sealhulgas erineva kultuurilise, sotsiaalse ja majandusliku taustaga inimestele ning maa- ja äärepoolsetes piirkondades elavatele inimestele. Uuenduste seas on nii individuaalne kui ka klasside kaupa toimuv õpilasvahetus kooliõpilastele ja täiskasvanud õppijate liikuvus. Tänu väikesemahulistele partnerlustele ja lihtsustatud toetuste kasutamisele on lihtsam kandideerida ka väiksematel organisatsioonidel, nagu koolid, noorteühendused ja spordiklubid. Programm on ka rahvusvahelisem, et võimaldada koostööd kolmandate riikidega.
  • Digitaalne Erasmus+: pandeemia tõi esile vajaduse kiirendada haridus- ja koolitussüsteemide digiüleminekut. Programmist „Erasmus+“ toetatakse digioskuste arendamist kooskõlas digiõppe tegevuskavaga. Selle raames pakutakse kvaliteetset digikoolitust ja vahetusi näiteks selliste platvormide kaudu, nagu eTwinningSchool Education Gateway ja Euroopa Noorteportaal, ning edendatakse praktikakohti digisektoris. Uued õppevormid, näiteks kombineeritud intensiivõppeprogrammid, võimaldavad ühendada lühiajalise füüsilise õpirände välismaal veebiõppe ja rühmatööga. Euroopa üliõpilaspileti täieliku kasutuselevõtuga muutub programmi elluviimine digitehnoloogiapõhisemaks ja lihtsamaks.
  • Roheline Erasmus+: kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppega pakub programm rahalisi stiimuleid osalejatele, kes kasutavad säästvaid transpordiliike. Samuti investeeritakse projektidesse, millega suurendatakse teadlikkust keskkonnaküsimustest ja võimaldatakse kliimakriisi leevendamisega seotud vahetusi.
  • Erasmus+ noortele: algatus „DiscoverEU“ saab nüüd programmi „Erasmus+“ lahutamatuks osaks. Sellega antakse 18aastastele noortele võimalus saada rongipass, et reisida kogu Euroopas, õppida teistelt kultuuridelt ja kohtuda teiste eurooplastega. Programmiga „Erasmus+“ toetatakse ka vahetus- ja koostöövõimalusi noorte uute osalustegevuste kaudu. Nende eesmärk on aidata noortel õppida osalema demokraatlikus elus.

Taust

Programmi nimi on alates 2014. aastast, mil laiendati selle tegevusulatust, „Erasmus+“. Eurooplaste jaoks on see programm sümboolse tähtsusega – nad peavad seda vaba liikumise ja rahu järel ELi kolmandaks kõige positiivsemaks saavutuseks. Viimase 30 aasta jooksul on programmis osalenud üle 10 miljoni inimese 33 riigis (EL ning Island, Liechtenstein, Põhja-Makedoonia, Norra, Serbia ja Türgi). Programmi „Erasmus+“ rahvusvaheline haru pakub liikuvus- ja koostöövõimalusi hariduse, koolituse, noorte ja spordi valdkonnas kogu maailmas.

 

Lisateave

Teabeleht uue programmi „Erasmus+“ (2021–2027) kohta

ELi haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogrammi „Erasmus+“ rakendamise 2021. aasta tööprogramm.

Programmi „Erasmus+“ 2021. aasta konkursikutsed

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
25. märts 2021