Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade15. september 20213 min lugemist

Euroopa Komisjon esitas kava digipöörde elluviimiseks

green_digital_social_3_-_digital_v2.jpg
© EU
Euroopa Komisjon esitas täna ettepaneku „Tee digikümnendisse“ – konkreetse kava, mille abil viia 2030. aastaks ellu Euroopa ühiskonna ja majanduse digipööre, nagu märkis oma kõnes olukorrast Euroopa Liidus komisjoni president Ursula von der Leyen. Kava aitab liidu tasandil saavutada 2030. aasta digieesmärke digioskuste, digitaristu, ettevõtete digiteerimise ja avalike teenuste digiteerimise valdkonnas. Samuti määratakse kava alusel kindlaks suuremahulised digiprojektid, millesse on kaasatud komisjon ja liikmesriigid.

Pandeemia on toonud esile digitehnoloogia keskse rolli kestliku ja jõuka tuleviku kujundamisel. Eelkõige on kriis näidanud, kui suur on lõhe digitaalselt tegutsevate ettevõtete ja nende ettevõtete vahel, kes ei ole veel digilahendusi kasutusele võtnud, ning toonud esile lahknevused hästi ühendatud linnapiirkondade, maapiirkondade ja äärealade vahel. Digiteerimine pakub palju uusi võimalusi Euroopa turul, kus jäi 2020. aastal täitmata üle 500 000 küberturvalisuse ja andmeeksperdi ametikoha.

Euroopa digiajastule vastavaks muutmise valdkonna juhtiva asepresidendi Margrethe Vestageri sõnul peab tulevikus tehnoloogia parandama inimeste tegutsemisvõimalusi. „Sellises tulevikus töötab innovatsioon ettevõtjate ja ühiskonna kasuks,“ lausus Vestager. Siseturuvolinik Thierry Breton lisas, et lähiaastatel tuleb Euroopa sõltuvust teistest vähendada – muidu oleme liiga vastuvõtlikud maailmas aset leidvatele tõusudele ja langustele ning minetame oma võimaluse suurendada majanduskasvu ja luua uusi töökohti.

Tee digikümnendisse

Liikmesriikide digiareng on olnud viimastel aastatel väga ebaühtlane. Suundumus on selline, et need riigid, kelle edusammud olid viie aasta eest aeglased, on jätkanud aeglases tempos senimaani.

Komisjon on teinud ettepaneku luua liikmesriikidega koostöö tegemiseks iga-aastase koostöömehhanismi, millel on järgmised osad:

  • struktureeritud, läbipaistev ja jagatud järelevalvesüsteem, mis põhineb digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksil (DESI) ja mille eesmärk on mõõta edasiminekut iga 2030. aasta eesmärgi saavutamisel; selleks kasutatakse põhilisi tulemusnäitajaid;
  • digikümnendi aastaaruanne, milles komisjon hindab edusamme ja annab soovitusi meetmete võtmiseks;
  • liikmesriikide mitmeaastased strateegilised digikümnendi tegevuskavad, milles nad annavad ülevaate 2030. aasta eesmärkide toetuseks vastu võetud või kavandatud poliitikapõhimõtetest ja meetmetest;
  • iga-aastane struktureeritud raamistik, et arutada ja parandada olukorda neis valdkondades, kus ei ole saavutatud piisavalt edu;
  • mehhanism mitut riiki hõlmavate projektide rakendamise toetamiseks.

Mitut riiki hõlmavad projektid

Mitut riiki hõlmavad projektid on suuremahulised projektid, mis aitavad saavutada Euroopa digipöörde eesmärke 2030. aastaks. Neid projekte ei suudaks ükski liikmesriik üksinda hallata. Mitut riiki hõlmavad projektid võimaldavad liikmesriikidel ühiselt tegutseda digivõimekuse suurendamiseks valdkondades, mis on üliolulised Euroopa digitaalse suveräänsuse tugevdamiseks ja Euroopa majanduse kiiremaks taastamiseks.

Komisjon on koostanud mitut riiki hõlmavate projektide esialgse loetelu, milles on osutatud mitmesugustele investeerimisvaldkondadele: andmetaristu, väikese energiatarbega protsessorid, 5G side, kõrgjõudlusega andmetöötlus, turvaline kvantkommunikatsioon, avalik haldus, plokiahel, digiinnovatsiooni keskused ja investeeringud inimeste digioskustesse.

Eri eesmärgid kiirendavad digiteerimist ning suurendavad toimetulekut ja tehnoloogilist suveräänsust. Need aitavad tuua meelitada spetsialiste tööle digivaldkondadesse ja ajendada Euroopa eri tööstusharusid arendama digitehnoloogiat.

Mitut riiki hõlmavad projektid peaksid koondama investeeringud ELi rahastamisvahenditest, sealhulgas taaste- ja vastupidavusrahastust, ning liikmesriikide vahenditest. Vajaduse korral võivad projektidesse investeerida ka muud avalik-õiguslikud ja eraõiguslikud üksused.

Komisjon tegutseb mitut riiki hõlmavate projektide kiirendajana, kes aitab liikmesriikidel teha kindlaks oma huvid sellistes projektides, annab juhiseid projektide rakendamise kohta ja abi nende rakendamiseks, et tagada laiem haare ja edukas elluviimine.

Ettepanekuga nähakse ette uus õiguslik struktuur – Euroopa digitaristu konsortsium (EDIC) –, mis võimaldab mitut riiki hõlmavaid projekte kiiresti ja paindlikult kavandada ja rakendada.

 

Lisainfo

Täispikk pressiteade

Küsimused & vastused – Euroopa Liidu olukord: tee digikümnendisse

Ettepanek otsuse kohta, millega määratakse kindlaks tee digikümnendisse

Komisjoni talituste töödokument

Digikompass

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
15. september 2021