Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade21. detsember 20203 min lugemist

Euroopa Komisjon kehtestab antigeeni kiirtestide tegemise eeskirjad ja tagab liikmesriikidele 20 miljonit testi

p0476260010-794797.jpg
© EU
Komisjon võttis täna vastu ettepaneku nõukogu soovituse kohta, mis käsitleb antigeeni kiirtestide kasutamise, valideerimise ja vastastikuse tunnustamise ühist raamistikku. Alates COVID-19 pandeemia puhkemisest on diagnostiline testimine kiiresti edasi arenenud ja tõendanud oma tähtsust haiguse leviku kontrolli all hoidmisel. Komisjoni esitatud soovitused tagavad antigeeni kiirtestide ühetaolise kasutamise, valideerimise ja tunnustamise ELis.

Samuti allkirjastas komisjon täna raamlepingu Abbotti ja Roche'iga, võimaldades osta rohkem kui 20 miljonit antigeeni kiirtesti kuni 100 miljoni euro eest. Raha saadakse erakorralise toetuse rahastamisvahendist. Liikmesriikidele tehakse need testid ELi COVID-19 testimise strateegia osana kättesaadavaks alates 2021. aasta algusest.

Tervishoiu ja toiduohutuse volinik Stella Kyriakides sõnas: „Antigeeni kiirtestidega on võimalik saada kiiresti usaldusväärseid vastuseid ning COVID-19 juhtumid kiiresti isoleerida. See on pandeemia leviku aeglustamiseks väga oluline. Hoolimata sellest, et alates 27. detsembrist kavatseme alustada ELis vaktsineerimist, on testimine lähikuudel endiselt väga oluline. Viiruse kontrolli all hoidmiseks peame ühtlasi suurendama ka testimissuutlikkust. Seepärast kirjutasimegi täna alla lepingule, millega toetatakse liikmesriike rohkem kui 20 miljoni kiirtestiga.“

Soovitatud meetmed

Praegu on COVID-19 puhul kõige usaldusväärsem RT-PCR-test. Pidades silmas, et üha ulatuslikuma testimise tõttu napib testidest, et need maksavad suhteliselt palju ja et testitulemuse saamisele kulub palju aega, on teatavates oludes üha soovitatavam kasutada lisaks ka antigeeni kiirteste.

Seoses antigeeni kiirtestidega soovitatakse liikmesriikidel:

 • kasutada antigeeni kiirteste riigi üldise testimissuutlikkuse suurendamiseks, eelkõige seepärast, et testimine on jätkuvalt kesksel kohal COVID-19 pandeemia ohjamisel ja leevendamisel;
 • tagada, et antigeeni kiirteste teevad koolitatud tervishoiutöötajad või vajaduse korral muud koolituse saanud töötajad kooskõlas riiklike nõuetega ja tootja juhiseid rangelt järgides ning et testimise kvaliteeti kontrollitakse;
 • investeerida tervishoiu- ja muude töötajate koolitusse ja vajaduse korral sertifitseerimisse, et nad saaksid proove võtta ja neid testida, tagades niiviisi piisava suutlikkuse ja kvaliteetsete proovide kogumise;
 • kaaluda eelkõige antigeeni kiirtestide kasutamist järgmistes olukordades: COVID-19 diagnoosimine sümptomite esinemise korral, haigestunuga lähikontakti korral ja haiguskolletes, sõeluuringutel suure haigusriskiga piirkondades ja suletud asutustes;
 • kasutada antigeeni kiirteste kogu elanikkonda hõlmavaks sõeluuringuks sellistes epidemioloogilistes olukordades või piirkondades, kus positiivseid testitulemusi on palju või väga palju;
 • kehtestada strateegiad, mis täpsustavad, millal on vaja teha kinnitav test RT-PCR-meetodil või teine antigeeni kiirtest;
 • jälgida ja hinnata ka edaspidi testimisvajadusi vastavalt epidemioloogilise olukorra muutumisele.

Seoses antigeeni kiirtestide valideerimise ja vastastikuse tunnustamisega soovitatakse liikmesriikidel:

 • leppida kokku selliste antigeeni kiirtestide ühisloetelus, hallata seda ja jagada seda komisjoniga, mis on kooskõlas riikide testimisstrateegiaga ja eespool kirjeldatud olukordades sobivad, millel on CE-märgis, mis vastavad komisjoni ning Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) poolt kindlaks määratud minimaalsetele tundlikkus- ja spetsiifilisusnõuetele ning mille on valideerinud vähemalt üks liikmesriik;
 • leppida kokku antigeeni kiirtestide ühisloetelu korrapärases ajakohastamises, eriti kuna kättesaadavaks saavad sõltumatute valideerimisuuringute uued tulemused ja turule jõuavad uued testid;
 • nõustuda vastastikku tunnustama ühisloetellu valitud testide kasutamisel saadud tulemusi;
 • uurida vajadust ja võimalust luua digiplatvorm COVID-19 testide sertifikaatide autentsuse valideerimiseks.

Taustteave

10.–11. detsembril peetud Euroopa Ülemkogu kohtumisel võtsid ELi juhid vastu COVID-19 olukorda käsitlevad järeldused, milles kutsusid komisjoni üles esitama ettepaneku nõukogu soovituse kohta, milles käsitletakse antigeeni kiirtestide ja testitulemuste vastastikuse tunnustamise ühist raamistikku.

Tänane ettepanek põhineb varasemal komisjoni 18. novembri soovitusel antigeeni kiirtestide kasutamise kohta SARS-CoV-2 nakkuse diagnoosimisel. See on järjeks komisjoni 28. oktoobri soovitusele tagada kogu ELis ühtne lähenemisviis ja tõhusamad testimisstrateegiad.

2020. aasta aprillis nõukogus vastu võetud erakorralise toetuse rahastamisvahend võimaldab anda ELi eelarvest erakorralist toetust, et liit tervikuna suudaks toime tulla praeguse pandeemia taolise kriisi tagajärgedega inimestele ja majandusele.

Selle aasta alguses kasutati erakorralise toetuse rahastamisvahendit juba vaktsiinide ja isikukaitsevahendite eelostuks.

Lisateave

Ettepanek: nõukogu soovitus antigeeni kiirtestide kasutamise, valideerimise ja vastastikuse tunnustamise ühise raamistiku kohta

Komisjoni soovitus antigeeni kiirtestide kasutamise kohta SARS-CoV-2 nakkuse diagnoosimisel

Komisjoni 28. oktoobri soovitus COVID-19 testimisstrateegiate kohta

Teatis″ talvekuudel COVID-19st hoidumise″ strateegia kohta

Teabeleht Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kaudu toetatavate tervishoiumeetmete kohta

Küsimused ja vastused erakorralise toetuse rahastamisvahendi kohta

Koroonaviirusele reageerimine ELis

Ülevaade komisjoni võetud meetmetest

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
21. detsember 2020