Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade10. detsember 20202 min lugemist

Euroopa Komisjon tahab muuta patareid ja akud säästvamaks, kestvamaks ja ohutumaks

p046553-871184.jpg
© EU
Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku ajakohastada patareisid ja akusid käsitlevaid ELi õigusakte, et muuta ELi turule lastavad patareid ja akud säästvamaks, kestvamaks ja ohutumaks. See tähendab, et patareide ja akude tootmise keskkonnamõju peab olema võimalikult väike ning nende tootmiseks tuleb kasutada materjale, mille saamisel on järgitud inimõigusi ning sotsiaal- ja keskkonnanõudeid. Patareid ja akud peavad olema kauakestvad ja ohutud ning nende olelusringi lõpus tuleks neile anda kas uus kasutusotstarve või need ümber töötada või ringlusse võtta, et suunata väärtuslikud materjalid tagasi majandusse.

„Puhas energia on Euroopa rohelise kokkuleppe võti, kuid patareide ja akude üha suurem kasutamine, näiteks transpordis, ei tohiks kahjustada keskkonda. Uus patareisid ja akusid käsitlev määrus aitab vähendada kõigi patareide ja akude keskkonna- ja sotsiaalset mõju kogu nende olelusringi jooksul. Täna esitatud ettepanek võimaldab ELil suurendada patareide ja akude ohutut, ringluspõhist ja tervisele kahjutut kasutamist ja tootmist,“ ütles Euroopa rohelise kokkuleppe valdkonna juhtiv asepresident Frans Timmermans.

Komisjon soovib kõigi ELi turule lastavate patareide ja akude suhtes kehtestada nõuded, mille kohaselt peab nende tootmisel kasutama vastutustundlikult hangitud materjale, piirama ohtlike ainete kasutust ning suurendama toodete jõudlust ja vastupidavust. Samuti soovitakse paika panna ringlussevõetud materjalide miinimumsisaldus toodetes ning määrata kogumise ja ringlussevõtu sihttasemed. Paremad ja suurema jõudlusega patareid ja akud aitavad oluliselt kaasa maanteetranspordi elektrifitseerimisele, mis vähendab märkimisväärselt maanteetranspordi heidet ning suurendab elektrisõidukite kasutuselevõttu ja taastuvate energiaallikate osakaalu ELi energiaallikate jaotuses. Kokkuvõttes toetab see ringmajandust ning soodustab ressursside tõhusamat kasutamist, et patareide ja akude keskkonnamõju oleks võimalikult väike. Alates 1. juulist 2024 võib turule lasta ainult selliseid tööstuslikke ja elektrisõidukiakusid, mille kohta on koostatud CO2 jalajälje deklaratsioon.

Et patareide kogumist ja ringlussevõttu suurendada, peaks praegune 45% kogumismäär tõusma 2025. aastal 65%ni ja 2030. aastal 70 %ni, nii et kodudes kasutatavate patareide ja akude materjalid ei läheks majanduse jaoks kaotsi. Seevastu tööstuslikud ning mootor- ja elektrisõidukite patareid ja akud tuleb täielikult kokku koguda. Kõik kogutud patareid ja akud tuleb ringlusse võtta ning materjale taaskasutada, eelkõige selliseid väärtuslikke materjale nagu koobalt, liitium, nikkel ja plii.

Kavandatava määrusega lihtsustatakse elektrisõidukite akude kasutusotstarbe muutmist, nii et need saaks mõnel muul otstarbel uuesti kasutusele võtta, näiteks statsionaarsete energiasalvestussüsteemidena või integreerida need elektrivõrkudesse.

Andmete turvaliseks jagamiseks nähakse ette uued IT-lahendused, näiteks akupass ja sellega seotud andmeruum. See suurendab patareide ja akude turu läbipaistvust ja toodete jälgitavust kogu nende olelusringi jooksul.

Taust

Alates 2006. aastast on patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid reguleeritud ELi tasandil direktiiviga 2006/66/EÜ. Seda raamistikku on vaja ajakohastada, kuna sotsiaal-majanduslikud tingimused, turud ning patareide ja akude kasutusviisid on muutunud ning tehnoloogia on arenenud.

Nõudlus patareide ja akude järele kasvab kiiresti ning peaks 2030. aastaks suurenema 14 korda. See on peamiselt tingitud elektritranspordist, mille tõttu muutub see turg maailmas üha strateegilisemaks. Koos patareide ja akude nõudluse hüppelise suurenemisega kogu maailmas suureneb ka nõudlus tooraine järele, mistõttu on vaja minimeerida nende keskkonnamõju.

 

 

Lisateave

Pressiteade täismahus

Küsimused ja vastused säästvate patareide ja akude määruse ettepaneku kohta

Teabeleht

Ettepanek: määrus patareide ja akude ning patarei- ja akujäätmete kohta

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
10. detsember 2020