Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade30. juuni 20212 min lugemist

Euroopa Komisjon tegi ettepaneku lõpetada järk-järgult põllumajandusloomade puuris pidamine

puuriloomad.jpg
© EU
Täna otsustas komisjon anda positiivse vastuse Euroopa kodanikualgatusele „End the Cage Age“ („Lõpp puuriajastule!“), mida toetab rohkem kui miljon ELi kodanikku. Oma vastuses teatas komisjon, et 2023. aastaks on kavas teha seadusandlik ettepanek ja keelata mitmesuguste põllumajandusloomade puuris pidamine.

Kodanikualgatusega juhitakse tähelepanu vajadusele minna üle eetilisemale ja kestlikumale loomapidamisele ning vaadata läbi loomade heaolu puudutavad õigusnormid. Komisjon soovib ühiskonna nõudmistega arvestada ning ühtlasi täidab komisjon sellega strateegias „Talust taldrikule“ ja Euroopa rohelises kokkuleppes võetud kohustusi.

Asepresident Věra Jourová ütles: „Algatuse edu osutab, et kodanikud saavad tõesti olukorda mõjutada ning vastuseks nende nõudmistele esitab komisjon konkreetsed seadusandlikud ettepanekud. Komisjon võtab kuulda miljonite inimeste muret põllumajandusloomade elutingimuste pärast ja reageerib sellele. Minu sõnum ELi kodanikele on lihtne: Euroopa kodanikualgatus on loodud teie jaoks, ärge kõhelge seda kasutamast!“

Komisjoni vastus Euroopa kodanikualgatusele

Loomade kaitset käsitlevad õigusaktid kehtivad kõikide põllumajandusloomade suhtes, kuid loomade puuris pidamise eeskirjad puudutavad ainult munakanu, broilereid, emiseid ja vasikaid. Oma vastuses Euroopa kodanikualgatusele lubab komisjon esitada 2023. aasta lõpuks seadusandliku ettepaneku, et lõpetada järk-järgult ja seejärel keelata kõigi algatuses loetletud loomade puuris pidamine. Need on:

  • loomad, kes on juba õigusaktidega hõlmatud: munakanad, emised ja vasikad;
  • muud Euroopa kodanikualgatuses loetletud loomad: küülikud, noorkanad, aretusmunakanad, aretusbroilerid, vutid, pardid ja haned. Nende loomade puhul on komisjon juba palunud EFSA-l (Euroopa Toiduohutusamet) täiendada olemasolevaid teaduslikke tõendeid, et määrata kindlaks puuris pidamise keelustamiseks vajalikud tingimused.

Strateegiaga „Talust taldrikule“  on komisjon juba võtnud kohustuse vaadata läbi loomade heaolu käsitlevad õigusaktid (sh loomade transporti ja karjakasvatust käsitlevad õigusaktid), mille toimivust praegu kontrollitakse. Kontrollimine on kavas lõpule viia 2022. aasta suveks.

Puurivabale loomapidamisele üleminekuks soovib komisjon pakkuda konkreetseid toetusmeetmeid peamistes seotud poliitikavaldkondades, nagu kaubandus, teadusuuringud ja innovatsioon. Näiteks peaks uus ühine põllumajanduspoliitika  pakkuma rahalist toetust ja stiimuleid (nt uued ökokavad), et aidata põllumajandustootjatel ehitada loomasõbralikumaid rajatisi, mis vastavad uutele normidele. Lisaks võivad liikmesriigid kasutada õiglase ülemineku fondi ning taaste- ja vastupidavusrahastu vahendeid, et toetada põllumajandustootjaid üleminekul puurivabale loomapidamisele.

Edasised sammud

Kuna puuris pidamise lõpetamine eeldab praeguse loomapidamissüsteemi muutmist, hindab komisjon võetavate meetmete sotsiaal-majanduslikku ja keskkonnamõju  ning loomade heaolule avalduvat kasu. Mõjuhinnang valmib 2022. aasta lõpuks. Sellega seoses korraldatakse hiljemalt 2022. aasta alguses avalik konsultatsioon. Eelkõige hindab komisjon, kas on teostatav, et kavandatud õigusakt jõustuks 2027. aastal.

Taust

Euroopa kodanikualgatus käivitati 2012. aasta aprillis, et kodanikud saaksid kaasa rääkida paljudes poliitikavaldkondades. Euroopa kodanikualgatus võimaldab ühel miljonil kodanikul vähemalt seitsmest ELi liikmesriigist kutsuda komisjoni üles võtma õiguslikke meetmeid komisjoni pädevusse kuuluvates valdkondades.

Euroopa kodanikualgatus on üks peamisi uuenduslikke vahendeid osalusdemokraatia edendamiseks Euroopa Liidus.

Praeguseks on komisjon saanud 104 taotlust Euroopa kodanikualgatuse käivitamiseks, kaks neist algatustest registreeriti täna. Nendest taotlustest 81 on seotud ELi pädevusse kuuluvate valdkondadega ja on seega registreeritud. Praeguseks on kuus kodanikualgatust ületanud miljoni allkirja künnise ja need on esitatud komisjonile ning äsja jõudis selle verstapostini ka kodanikualgatus „End the Cage Age“ („Lõpp puuriajastule!“).

 

Lisainfo

Küsimused ja vastused

Teavitamine

Euroopa kodanikualgatus

Loomade heaolu ELis

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
30. juuni 2021