Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade26. Mai 20212 min lugemist

Euroopa kultuurisektor saab programmist „Loov Euroopa“ üle kahe miljardi euro

e2t4g2vxmaettbk.jpg
© EU
Komisjon otsustas täna toetada kultuuri- ja loomesektorit Euroopas ja mujal järgmise seitsme aasta jooksul 2,4 miljardi euroga, mis on varasemaga võrreldes 63% rohkem.

2021. aastal eraldatakse programmi „Loov Euroopa“ kaudu ligikaudu 300 miljonit eurot, et aidata kultuurivaldkondades tegutsejatel, artistidel ja kunstnikel teha koostöös eri valdkondade ja riikide vahel ning leida seeläbi rohkem võimalusi publikuni jõudmiseks.

Täna vastuvõetud uue programmi alusel koostatakse esimesed konkursikutsed, mis on avatud kõigile kultuuri- ja loomesektorites tegutsevatele organisatsioonidele. „Loov Euroopa“ eesmärk on suurendada eri kultuurisektorite konkurentsivõimet, toetades samas nende sektorite keskkonnahoidlikumaks, digitaalsemaks ja kaasavamaks muutumist. Suurt tähelepanu pööratakse kultuuri- ja loomesektori vastupanuvõime tugevdamisele ja taastumisele COVID-19 pandeemiast.

Innovatsiooni, teaduse, kultuuri, hariduse ja noorte volinik Mariya Gabriel sõnas: „ELis tegutseb kultuurivaldkonnas üle 8 miljoni inimese. Kultuur ei tunne piire ega rahvust. Kunst on aken maailma ja aitab ehitada sildu meie kõigi vahel. Ajal mil muuseumid, kinod ja kultuuripärandi objektid ning teatrid hakkavad taas uksi avama, tahan veel kord kinnitada, et komisjon toetab kõiki kultuuri- ja loomesektoreid. Programmi „Loov Euroopa“ suurem eelarve aitab tugevdada nende sektorite taastumist ning samas edendada mitmekesisust ja loovust, mida neil sektoritel on meile pakkuda.“

2021. aasta programmis „Loov Euroopa“ on esitatud kultuuri- ja loomesektori ühised eesmärgid ning suurt rõhku pannakse riikidevahelise loomingu ja Euroopa teoste ülemaailmsele levitamisele ja tutvustamisele. Kõigi rahastatavate meetmete ja projektide puhul tuleks tegevuse kavandamisel ja rakendamisel järgida soolise võrdõiguslikkuse põhimõtteid ning ELi keskkonnaalaseid kohustusi.

Programmi „Loov Euroopa“ alla kuuluva MEDIA-programmiga toetatakse rahvusvahelist huvi pakkuvate filmide ja audiovisuaalteoste valmimist ja levikut Euroopas ja kaugemal. Lisaks toetatakse talente ning meediaalase kirjaoskuse, pluralismi ja meediavabaduse suurendamist. Programmiga jätkatakse Euroopa kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse edendamist.

„Loov Euroopa“ hõlmab muu hulgas järgmist:

  • süsteem, millega toetatakse kirjandusteoste tõlkimist ja kirjastuspartnerluste loomist;
  • algatused, mille raames jagatakse kirjanduse, muusika, arhitektuuri ja kultuuripärandi valdkonna ELi auhindu, juhitakse Euroopa kultuuripealinnade tegevust ning Euroopa kultuuripärandi märgise andmist;
  • Euroopa audiovisuaalteoste kättesaadavuse ja tuntuse tugevdamine eri platvormide kaudu ja eri riikides;
  • loova innovatsiooni labor, et edendada sisu loomise, leviku ja reklaami innovaatilisi lahendusi erinevates sektorites;
  • meediapädevuse, pluralismi ja meediavabaduse kui Euroopa väärtuste edendamine.

Taust

Kultuuri- ja loomesektor mitte üksnes ei suurenda Euroopa sotsiaalset ühtekuuluvust ja mitmekesisust, vaid mõjutab ka ELi majandust – kogu ELi SKPst moodustavad need sektorid 4,2% ja ELi tööjõust 3,7%.

2014. aastal koondati ELi toetus kultuuri- ja loomesektoritele eraldiseisva rahastamisprogrammiks – programmiks „Loov Euroopa“. Sellest ajast alates on programmil olnud kolm tegevussuunda: KULTUUR katab kõiki kultuuri- ja loomesektori valdkondi, välja arvatud audiovisuaal- ja uudistemeedia valdkonnad, MEEDIA suuna alt toetatakse audiovisuaal- ja filmisektorit ning SEKTORIÜLENE suund on mõeldud sektoriülese koostöö tugevdamiseks.

Aastatel 2014–2020 osales programmis „Loov Euroopa“ 41 riiki, kokku jagati 13 000 projektitoetust, kusjuures igast toetusest sai osa mitu organisatsiooni. Programmi raames kaasrahastati 647 kultuurikoostöö projekti, milles osales 3760 organisatsiooni kogu Euroopast, koolitustel osales 16 000 inimest, toetati üle 5000 filmi tegemist ja levitamist, 1144 kino tegevust ja 3500 raamatu tõlkimist kogu Euroopas.

 

Lisateave

Teabeleht „Loov Euroopa 2021–2027“

Programmi „Loov Euroopa“ 2021. aasta tegevuskava

Euroopa Komisjoni veebisait „Loov Euroopa“

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
26. Mai 2021