Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade4. oktoober 2022Esindus Eestis5 min lugemist

Euroopa noorteaasta 2022: EL võttis vastu esimese noorte välistegevusse kaasamise tegevuskava, et tugevdada koostööd noortega kogu maailmas

Europe and Youth: the White Paper

Komisjon ja kõrge esindaja võtsid täna vastu Euroopa Liidu noorte välistegevusse kaasamise tegevuskava aastateks 2022–2027. See on esimene poliitikaraamistik, mis käsitleb strateegilist partnerlust noortega kõikjal maailmas, et luua vastupidavam, kaasavam ja kestlikum tulevik. See aitab täita rahvusvahelisi kohustusi, nagu ÜRO kestliku arengu tegevuskava aastani 2030 ja Pariisi kliimakokkulepe, suurendades noorte sisulist osalemist ja mõju ELi välistegevuses.

Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresident Josep Borrell ütles: „Tänapäeval on maailmas noori rohkem kui kunagi varem. Paraku elab 600 miljonit noort konfliktipiirkonnas või ebakindlas olukorras ning umbes 264 miljonit last ja noort ei käi koolis. Viimased aastad on näidanud, et relvakonfliktidest, suurenevast ebavõrdsusest, kliimamuutustest, keskkonnaseisundi halvenemisest ja COVID-19 pandeemiast tingitud kriiside ja ebastabiilsuse tõttu kannatavad enim just noored. Tuleb tagada see, et noortel oleks vajalikud vahendid enda täielikuks arendamiseks ja igapäevaelus osalemiseks. Nad on tulevased täiskasvanud, mistõttu peame tegema investeeringu nende tänasesse ja homsesse päeva.“

Euroopa Komisjoni demokraatia- ja demograafiaküsimuste asepresident Dubravka Šuica ütles: „Ajal, mil maailmas toimub demograafiline üleminek, annab noorte kaasamise tegevuskava olulise panuse põlvkondadevahelise solidaarsuse ja võrdsuse saavutamisse. Peame andma lastele ja noortele kogu maailmas suurema rolli ja tagama neile head võimalused elus edasi jõuda, , edendades nende tulemuslikku osalust kui õigust ja tagades selle, et kedagi ei jäeta kõrvale. Me jagame kollektiivset vastutust demokraatlikuma, võrdsema ja rahumeelsema ühiskonna loomise eest, seda ka tulevaste põlvkondade jaoks.“

Rahvusvahelise partnerluse volinik Jutta Urpilainen lisas: „Noorte kaasamise tegevuskavaga täidame lubaduse asetada noored ELi kestliku arengu, võrdõiguslikkuse ja rahu alase välistegevuse keskmesse ning anname neile võimaluse parema tuleviku kujundamisel kaasa rääkida. Oleme võtnud kuulda noorte soove ning asunud neid sisuliselt kaasama, võimestama ja nendega suhestuma, andes neile uusi võimalusi strateegia „Global Gateway“ raames, mille vahendusel EL motiveerib partnereid tegema investeeringuid inimeste ja planeedi heaks.“

ELi noorte välistegevusse kaasamise tegevuskava tugineb kolmele tegevussambale, mis aitavad kujundada ELi partnerlust partnerriikide noortega:

  1. kaasamispartnerlus: noorte osakaalu suurendamine poliitikas ja otsuste tegemisel;

Noored nõuavad ja väärivad terviklikku lähenemisviisi, millega tagada nende sisuline, kaasav ja tõhus osalus. EL on veendunud vajaduses suurendada kõigil valitsemistasanditel, nii sisepoliitikas kui ka rahvusvahelistel foorumitel, samuti ELi tasandi tegevuses, noorte ning eelkõige noorte naiste ja tütarlaste ning noorsooaktivistide ja -organisatsioonide hääleõigust ja juhtpositsiooni.

  1. võimestamispartnerlus: võitlus ebavõrdsuse vastu ning noortele eduks vajalike oskuste ja vahendite võimaldamine;

Noored saavad palju ära teha, kui nende häält võetakse kuulda ja võideldakse nende elu mõjutava ebavõrdsuse vastu. EL toetab jätkuvalt hariduse ümberkujundamist kogu maailmas, muu hulgas strateegia "Global Gateway" investeeringute kaudu, et parandada noorte juurdepääsu majanduslikele võimalustele, tugevdada noorte suutlikkust aidata kaasa kestlikule arengule ning edendada rohe- ja digipööret kogu maailmas, samuti parandada noorte tervist, vaimset ja füüsilist heaolu ning juurdepääsu seksuaal- ja reproduktiivtervisele ning seonduvatele õigustele. EL pöörab jätkuvalt erilist tähelepanu konfliktiolukordades elavatele lastele ja noortele.

  1. ühendav partnerlus: noorte võimaluste edendamine võrgustike loomiseks ja ideede vahetamiseks oma eakaaslastega üle kogu maailma.

ELi eesmärk on soodustada noorte liikuvust, vahetusi ja võrgustike loomist, mis on strateegia „Global Gateway“ inimestevahelise suhtluse edendamise oluline aspekt. Eesmärk on tagada mitmekesisus ja kaasavus, pöörates samal ajal erilist tähelepanu sotsiaalsetele ja majanduslikele tõketele, digilõhele ja desinformatsiooniga seotud riskidele.

ELi noorte välistegevusse kaasamise tegevuskavaga tugevdatakse käimasolevaid algatusi ja käivitatakse uusi olulisi algatusi, mis on suunatud noortele kogu maailmas, sealhulgas:

  1. 40 miljoni euro suuruse eelarvega algatusega „Noored ja naised demokraatias“ suurendatakse noorte, noorsooaktivistide ja noorte juhitud organisatsioonide häält ja positsiooni kogu maailmas, suurendades nende õigusi ja mõju ning osalust avalikes ja poliitilistes küsimustes. Algatusega toetatakse rohujuure tasandi organisatsioone ja noori aktiviste institutsioonilise järelevalve, korruptsioonivastase võitluse, kodanike valimiste vaatlemise, demokraatlike reformide toetamise, kodanikuhariduse, valimisõiguse edendamise, ühinemis- ja kogunemisvabaduse ning inimõiguste valdkonnas.
  2. Noorte võimestamise fond on 10 miljoni euro suuruse eelarvega uus katsealgatus, millest antakse otsest rahalist toetust noorte juhitud algatustele partnerriikides, keskendudes kestliku arengu eesmärkide rakendamisele kohalikul tasandil, eelkõige seoses keskkonna ja kliimamuutuste ning haavatavate või tõrjutud noorte kaasamisega.
  3. Aafrika-Euroopa noorteakadeemia kaudu suunatakse 50 miljoni eurot nende noorte formaalse ja informaalse õppimise võimaluste ja vahetuste toetamisele, kes soovivad parandada oma juhtimisoskusi ja luua Aafrikas muutuste elluviijaid ühendavaid võrgustikke.

Noorte kaasamise tegevuskavaga tähistavad ELi institutsioonid ka Euroopa noorteaastat 2022 ja selle rahvusvahelist mõõdet, rõhutades noorte olulist rolli parema,keskkonnahoidlikuma, kaasavama ja digitaalsema tuleviku ülesehitamisel.

Taustteave

Noorte kaasamise tegevuskava on koostatud enam kui 220 sidusrühmaga, eelkõige laste õiguste ja noorteorganisatsioonidega peetud ulatuslike konsultatsioonide tulemusel. See vastab noorte õiguspärasele nõudmisele osaleda struktureeritumal viisil ELi poliitika- ja otsustusprotsessides, mis kajastub ka Euroopa tuleviku konverentsi tulemustes.

Noorte kaasamise tegevuskava tugevdab ELi noortestrateegia rahvusvahelist mõõdet ja tugineb ELi lapse õiguste strateegiale.

See tugineb ELi inimõiguste ja demokraatia tegevuskavale, milles rõhutatakse vajadust noorte võrdse, täieliku ja sisulise osalemise järele avalikus ja poliitilises elus, ning Euroopa sotsiaalõiguste sambale. Lisaks rakendatakse sellega ELi soolise võrdõiguslikkuse kolmandat tegevuskava, keskendudes tütarlaste ja noorte naiste võimestamisele.

Noortega seotud näitajaid käsitlev komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse aruanne ja sellele lisatud andmestik aitavad kaasa noorte kaasamise tegevuskava rakendamisel tõenduspõhise lähenemisviisi kasutuselevõtmisele. See annab ülevaate noori käsitlevatest rahvusvahelistest andmetest mitmetes peamistes teemavaldkondades ja annab soovitusi kõigile noortega tegelevatele sidusrühmadele suurema sidususe saavutamiseks.  

Noorte kaasamise tegevuskavaga toetatakse ka ÜRO noorte, rahu ja julgeoleku tegevuskava rakendamist ning noorte rolli püsiva rahu tagamisel, õiglusele ja leppimisele kaasaaitamisel ning vägivaldse ekstremismi vastu võitlemisel.

Lisateave

Noorte kaasamise tegevuskava: küsimused ja vastused

Noorte kaasamise tegevuskava (komisjoni ja kõrge esindaja ühisteatis)

Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse aruanne noortega seotud näitajate kohta

Euroopa noorteaasta 2022

ELi noorte välistegevusse kaasamise tegevuskava käsitleva sihipärase konsultatsiooni analüüs – jaanuar 2022

Aruande lisad – noorte kaasamise tegevuskava käsitleva sihipärase konsultatsiooni analüüs

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
4. oktoober 2022
Autor
Esindus Eestis