Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade10. jaanuar 2024Esindus Eestis2 min lugemist

Komisjon annab noortele suurema sõnaõiguse

Illustration photos for the Commission's social media channels

Noortel eurooplastel on suur mõju ELi poliitikale. Tuginedes Euroopa noorteaasta kogemustele, kuulutas komisjon täna välja mitu meedet, millega antakse noortele suurem sõnaõigus neid mõjutavates otsustes ja võetakse noorte arvamust mitmes ELi poliitikavaldkonnas rohkem arvesse.

Nende meetmetega pööratakse erilist tähelepanu noorte vajadustele ning kaasatakse noori mõtestatud viisil nii enne kui ka pärast 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimisi.

Noorte vaatenurga kajastamine ELi poliitikas

ELi poliitika kujundamisel kohaldab komisjon nn noortekontrolli, millega tagatakse, et meetmete mõju noortele võetakse järjepidevalt arvesse. Noortekontrolliga tagatakse, et olemasolevaid parema õigusloome vahendeid, sealhulgas konsultatsioone ja mõjuhinnanguid, kasutatakse maksimaalselt ära.

ELi noortestrateegia 2019–2027 raames täiendatakse neid vahendeid mitme noortele suunatud meetmega. Noortekontroll hõlmab noorte ja volinike poliitikadialooge, teemakohaseid ümarlauakohtumisi ja arutelusid noori kaasavate sidusrühmade platvormi vahendusel, mis hõlbustab kestvat teabevahetust noorteorganisatsioonide, noorteadlaste, liikmesriikide esindajate ja ELi muude institutsioonidega. Komisjon tugevdab ka ELi noortedialoogi, mis on suurim noorte osalusmehhanism Euroopas, ning viib dialoogi fookuse paremini kooskõlla komisjoni tööprogrammiga.

Noorte murede arvesse võtmine peamistes poliitikavaldkondades

Komisjon on esitanud mitu konkreetset meedet noorte murede lahendamiseks viies poliitikavaldkonnas, mis on noorte jaoks keskse tähtsusega: tervis ja heaolu, keskkond ja kliimamuutused, haridus ja koolitus, rahvusvaheline koostöö ja Euroopa väärtused ning tööhõive ja kaasatus.

Nende meetmete raames teeb komisjon näiteks järgmist:

  • jätkab Euroopa ülikoolide strateegia kohaselt tööd Euroopa ühise teaduskraadi kasutusele võtmiseks 2024. aastal;
  • loob asjakohase platvormi, et ELi välistegevuse raames saaks noortedialoogi platvormi kaudu pidada korrapäraselt dialoogi ja konsultatsioone noorteorganisatsioonidega kogu maailmas;
  • ajakohastab 2024. aastal praktika kvaliteediraamistikku, et käsitleda küsimusi, mis on seotud õiglase tasustamisega ja juurdepääsuga sotsiaalkaitsele;
  • koostab 2024. aastaks suunised, et suurendada heaolu koolides;
  • algatab kliima- ja demokraatiakampaania, et teha noorte seas selgitustööd enne 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimisi;
  • suurendab 2024. aastal Euroopa solidaarsuskorpuse projektide rahastamist programmi „Euroopa horisont“ raames, et pakkuda noortele rohkem vabatahtliku tegevuse võimalusi rohepöörde elluviimiseks; 
  • jätkab algatuse „Aim-Learn-Master-Achieve“ (ALMA) rakendamist, et aidata ebasoodsas olukorras olevatel 18–29-aastastel noortel integreeruda ühiskonda ja tööturule pakkudes neile välismaal töötamisega seotud õpikogemust.

Euroopa noortenädal 2024

Osana komisjoni tegevusest, mille eesmärk on tuua EL noortele lähemale, korraldatakse 2024. aasta 12.–19. aprillil, kaks kuud enne Euroopa Parlamendi valimisi, Euroopa noortenädal, mis keskendub demokraatlikule osalemisele ja valimistele. Selle ettevõtmisega edendatakse noorte kaasamist, osalemist ja kodanikuaktiivsust mitmesuguste tegevuste kaudu kogu Euroopas.

Taustteave

Täna välja kuulutatud meetmed põhinevad Euroopa noorteaastal 2022 saadud kogemustel. Selle algatuse raames korraldati üle 13 000 ürituse, mille toimumisele aitasid kaasa rohkem kui 2700 sidusrühma (sealhulgas ELi institutsioonid, ELi liikmesriigid ning noortega ja nende heaks töötavad organisatsioonid) ning noored kogu EList ja kolmandatest riikidest. Komisjon käivitas noorteaasta raames rohkem kui 130 noortele suunatud poliitikaalgatust, millest paljud töötati välja tihedas koostöös noortega.

Täna käivitatud meede noorte vajaduste ulatuslikumaks arvesse võtmiseks ELi prioriteetide ja poliitikavaldkondade puhul, vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu ning peamiste sidusrühmade organisatsioonide (nt Euroopa Noortefoorumi) taotlustele.

Lisateave

Täismahus pressiteade koos taustainfoga

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
10. jaanuar 2024
Autor
Esindus Eestis