Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade8. juuni 2023Esindus Eestis2 min lugemist

Komisjon avaldas ELi õigusemõistmise 2023. aasta tulemustabeli

kohtunik

Täna avaldas Euroopa Komisjon ELi õigusemõistmise tulemustabeli, mis annab iga-aastase ülevaate võrdlusandmetest liikmesriikide kohtusüsteemide tõhususe, kvaliteedi ja sõltumatuse kohta.

Selle aasta tulemustabel sisaldab andmeid 16 uue valdkonna kohta, näiteks riiklike ametiasutuste korruptsioonivastase võitluse, altkäemaksujuhtumitega seotud kohtumenetluste kestuse ja erikorra kohta, mille eesmärk on hõlbustada vanurite, soolise või perevägivalla ohvrite ja üleüldiselt diskrimineerimise ohus olevate inimeste võrdset juurdepääsu õigusemõistmisele.

Muu hulgas esitatakse 2023. aasta tulemustabelis esmakordselt konkreetsed andmed kohtunike ja prokuröride töötasu, kõrgeimate kohtute esimeeste ja peaprokuröride ametisse nimetamise ning põhiseaduse järelevalvega tegelevate kõrgeimate instantside kohta.

2023. aasta ELi õigusemõistmise tulemustabeli põhijäreldused

  • Endiselt on problemaatiline see, kui sõltumatuna inimesed kohtusüsteemi tajuvad. Eurobaromeetri uuring näitab, et 15 liikmesriigis on kohtute sõltumatus üldsuse arvates alates 2016. aastast paranenud. Võrreldes eelmise aastaga on tajutav sõltumatus suurenenud 12 liikmesriigis ning vähenenud või jäänud samale tasemele samuti 12 liikmesriigis. Mõnes liikmesriigis on tajutava sõltumatuse tase endiselt eriti madal. Ettevõtjate hulgas korraldatud Eurobaromeetri uuringust ilmneb, et tajutav sõltumatus on alates 2016. aastast paranenud 12 liikmesriigis. Võrreldes eelmise aastaga halvenes ettevõtjate tajutav sõltumatus siiski 13 liikmesriigis.
  • Heidetakse pilk korruptsioonivastasele võitlusele. 12 liikmesriigis lahendatakse altkäejuhtumid kriminaalkohtus ühe aasta jooksul, samas kui ülejäänud 5 liikmesriigis, mille kohta andmed on kättesaadavad, võib menetluseks kuluda isegi kuni neli aastat. 2023. aasta tulemustabelis võrreldakse ka korruptsiooni ärahoidmisega tegelevate eriasutuste töötajate volitusi ja ametisse nimetamist. Lisaks antakse esimest korda ülevaade korruptsioonivastasele võitlusele spetsialiseerunud politseiüksustest ja prokuratuuridest ning selliste prokuratuuride juhtide ametisse nimetamise menetlustest.
  • Kohtusüsteemi digitaliseerimise vallas on ikka veel arenguruumi. Ainult 8 liikmesriigi menetluseeskirjade kohaselt on lubatud esitada tõendid täielikult või valdavalt sidevahendite kaudu või ka ainult elektroonilisel kujul. 19 liikmesriigis saab seda võimalust kasutada üksnes piiratud juhtudel. Näiteks on see lubatud teatavatele menetlusosalistele nagu osapooled, kuid mitte kohtuekspertidele. Selle aasta tulemustabelist selgub samuti, et liikmesriikide kohtud ja prokuratuurid ei kasuta täielikult ära kõiki digitehnoloogia võimalusi, mis on neile menetluseeskirjadega antud. Erandiks on ainult kaks liikmesriiki.
  • Diskrimineerimise ohus olevate ja vanemate inimeste juurdepääs õigusemõistmisele varieerub. 17 liikmesriigis pakutakse diskrimineerimise ohus olevatele inimestele nende õiguste kohta teavet ja 22 liikmesriigis on kohtuhooned füüsiliselt kergesti ligipääsetavad. Lisaks on 9 liikmesriiki astunud samme, et muuta õigusabi vanemate inimeste jaoks kättesaadavamaks. Mis puudutab soolise ja perevägivalla ohvrite juurdepääsu õigusemõistmisele, siis 12 liikmesriigis on kehtestatud kõik mõõdetavad kaitsemeetmed. See hõlmab internetis kättesaadavat eriteavet ohvritele, ohvrite ja tunnistajate erikaitset, valitsusväliste organisatsioonide või võrdõiguslikkusasutuste tuge kohtumenetluse ajal ning kohtunike erikoolitust. Samal ajal ei ole aga peaaegu veerandis liikmesriikides soolise ja perevägivalla ohvritel võimalik saada internetis asjakohast teavet oma õiguste kohta.

ELi õigusemõistmise tulemustabel aitab kaasa Euroopa semestri ja iga-aastase õigusriigi tsükli raames tehtavale järelevalvele ning selle järeldusi võetakse arvesse komisjoni 2023. aasta aruandes õigusriigi olukorra kohta.

Lisateave

2023. aasta ELi õigusemõistmise tulemustabel

Teabeleht: ELi õigusemõistmise tulemustabel

Teabeleht: 2023. aasta ELi õigusemõistmise tulemustabeli kvantitatiivsed andmed

Küsimused ja vastused

Eurobaromeetri kiiruuring: ELi riiklike kohtusüsteemide tajutav sõltumatus üldsuse arvamuse kohaselt

Eurobaromeetri kiiruuring: ELi riiklike kohtusüsteemide tajutav sõltumatus ettevõtjate arvamuse kohaselt

Pressiteade ja tsitaadid

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
8. juuni 2023
Autor
Esindus Eestis