Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade2. veebruar 2023Esindus Eestis3 min lugemist

Komisjon esitas rohelise kokkuleppe tööstuskava

tuul ja päike

Euroopa Komisjon esitas rohelise kokkuleppe tööstuskava, et muuta ELi kliimaneutraalne tööstus konkurentsivõimelisemaks ja toetada kiiret üleminekut süsinikuneutraalsusele. Kavaga tahetakse luua keskkond, mis aitaks paremini suurendada ELi suutlikkust toota kliimaneutraalseid tehnoloogiaid ja tooteid.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles: „Meil on praegu harukordne võimalus näidata teed ning kindlustada kiire, julge ja otsustava tegevusega ELi tööstuse juhtroll tempokalt arenevas kliimaneutraalse tehnoloogia sektoris. EL on otsustanud saada puhta tehnoloogia revolutsiooni lipulaevaks. See tähendab, et meie ettevõtetel ja kodanikel on vaja lihtsamat ja kiiremat õigusraamistikku, et muuta oskused kvaliteetseteks töökohtadeks ja uuendused masstoodeteks. Parem juurdepääs rahastusele võimaldab meie puhta tehnoloogia tööstusel kiiresti tegevust laiendada.“

Prognoositav ja lihtsam õigusraamistik

Õigusraamistiku lihtsustamiseks esitab komisjon kliimaneutraalse majanduse õigusakti ettepaneku, millega seatakse kliimaneutraalse tootmise suutlikkust käsitlevad eesmärgid ja pannakse paika õigusraamistik selle suutlikkuse kiireks rakendamiseks. Kavas on lihtsustada lubade andmist, toetada Euroopa strateegilisi projekte ja töötada välja standardid, mis võimaldaksid laiendada kogu ühtsel turul tehnoloogia kasutuselevõttu.

Raamistikku täiendab kriitilise tähtsusega toorainete õigusakt, millega tagatakse juurdepääs oluliste tehnoloogiate tootmiseks hädavajalikule toorainele, näiteks haruldastele muldmetallidele.

Samuti reformitakse elektrituru korraldust, et tarbijad saaksid kasu taastuvenergiaga kaasnevatest madalamatest hindadest.

Kiirem juurdepääs rahastusele

Teiseks soovitakse hoogustada ELis puhta tehnoloogia tootmise rahastamist ja sellesse investeerimist. Komisjonil on kavas tagada konkurentsipoliitika raames võrdsed tingimused kogu ühtsel turul ning lihtsustada liikmesriikide jaoks rohepöörde kiirendamiseks vajaliku abi andmist.

Selleks konsulteerib komisjon liikmesriikidega muudetud riigiabi ajutise kriisi- ja üleminekuraamistiku üle ja muudab üldist grupierandi määrust, et võtta arvesse rohelist kokkulepet ja suurendada piirmäärasid, mille ületamisel tuleb roheinvesteeringute toetamisest teatada.

Lühemas perspektiivis otsitakse lahendusi kiire ja sihipärase toetuse andmiseks, eeskätt kava „REPowerEU“, programmi „InvestEU“ ja innovatsioonifondi vahendusel. Lisaks kavatseb komisjon enne 2023. aasta suve esitada Euroopa suveräänse fondi ettepaneku, et leida investeerimisvajaduste rahuldamiseks sobiv struktuur.

Oskuste edendamine

Kava kolmas sammas keskendub hästi tasustatud ja kvaliteetsetel töökohtadel vajaminevate oskuste arendamisele. See on ka Euroopa oskusteaasta prioriteet, sest rohepööre võib mõjutada 35–40% kõigist töökohtadest.

Inimesekeskse rohepöörde jaoks vajalike oskuste arendamiseks teeb komisjon ettepaneku luua kliimaneutraalse majanduse akadeemiad, mis töötaksid strateegiliste tööstusharude jaoks välja täiend- ja ümberõppe programmid.

Avatud kaubandus tarneahelate vastupidavuse tagamiseks

Üleilmse koostöö ja kaubanduse vallas arendab komisjon edasi ELi vabakaubanduslepingute võrgustikku ja muus vormis partneritega tehtavat koostööd, et toetada rohepööret. Samuti uurib komisjon võimalusi kriitilise tähtsusega toorainete rühma loomiseks, et viia omavahel kokku tooraineid tarbivad ja tarnivad riigid ning tagada konkurentsivõimelise ja mitmekesise tööstusbaasi kaudu üleilmne varustuskindlus, ning puhta tehnoloogia / kliimaneutraalse majanduse partnerluste arendamiseks.  

Ühtlasi kaitseb komisjon puhta tehnoloogia sektoris ühtset turgu ebaausate kaubandustavade eest ja kasutab oma vahendeid, et välisriikide subsiidiumid ei moonutaks ühtsel turul, sealhulgas puhta tehnoloogia sektoris, konkurentsi.

Taust

Euroopa rohelises kokkuleppes, mille komisjon esitas 11. detsembril 2019, seatakse eesmärgiks muuta Euroopa 2050. aastaks esimeseks kliimaneutraalseks maailmajaoks. Euroopa kliimamääruses on siduvalt sätestatud ELi eesmärk saavutada kliimaneutraalsus ja vahe-eesmärk vähendada 2030. aastaks kasvuhoonegaaside netoheidet vähemalt 55% võrreldes 1990. aasta tasemega.

Üleminekul kliimaneutraalsele majandusele sõltub ELi konkurentsivõime suurel määral sellest, kas ta suudab töötada välja rohepöördeks vajalikud puhtad tehnoloogiad ja neid toota.

President von der Leyen teatas Euroopa rohelise kokkuleppe tööstuskavast kõnes, mille ta pidas 2023. aasta jaanuaris Davosis toimunud Maailma Majandusfoorumil. Selle algatusega soovib EL puhtasse tehnoloogiasse investeerimise teel suurendada oma konkurentsieelist ja püsida kliimaneutraalsusele üleminekul esirinnas.

 

Lisateave

President von der Leyeni sõnavõtt kava tutvustaval pressikonverentsil

Rohelise kokkuleppe tööstuskava kliimaneutraalse majanduse ajastuks

Riigiabi: riigiabi ajutise kriisi- ja üleminekuraamistiku ettepanek

Küsimused ja vastused

Teabeleht

Euroopa roheline kokkulepe

Euroopa tööstusstrateegia.

Vastupidavus- ja taastekavade REPowerEU peatükke käsitlevad suunised 

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
2. veebruar 2023
Autor
Esindus Eestis