Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade23. aprill 2024Esindus Eestis1 min lugemist

Komisjon esitas soovitused laste paremaks kaitsmiseks vägivalla eest

A child playing with toys

Euroopa Komisjon võttis täna vastu ELi lapse õiguste strateegiaga ette nähtud soovitused, kuidas arendada ja tugevdada integreeritud lastekaitsesüsteeme lapse huvidest lähtuvalt. Soovitused on abiks liikmesriikidele lastekaitsesüsteemide tugevdamisel.

Demokraatia ja demograafia eest vastutav asepresident Dubravka Šuica: „Peame koos looma tervikliku toetus- ja huvikaitsesüsteemi, et tagada meie lastele turvaline ja võimestav kasvukeskkond. Tänane soovitus on samm nulltolerantsi poole lastevastase vägivalla suhtes.“

ELis elab 80 miljonit last. Lastevastane vägivald on endiselt suur probleem nii ELis kui ka väljaspool seda. 13–29% ELi riikide 15-aastastest õpilastest on teatanud, et neid kiusatakse sageli. Uuringute kohaselt on kuni 13,7% täiskasvanud naistest lapsepõlves kogenud seksuaalvägivalda, kuid tegelik näitaja võib olla isegi suurem. Valitsuste tegevusel ja tegevusetusel on lastele suurem mõju kui mis tahes muule ühiskonnarühmale. Laste kaitsmine on nii juriidiline kui ka moraalne kohustus, aga ka pikaajaline strateegiline investeering ühiskonda.

Komisjon soovitab:

  • kohandada liikmesriikide lastekaitsesüsteeme laste vajadustele ja kaasata lapsi neid mõjutavate otsuste tegemisse;
  • kasutada süsteemide kohandamiseks ELi õigusakte, poliitikat ja rahastamist. Lastekaitse algab diskrimineerimise ennetamisest ja tõrjumisest, sihitud toetuse pakkumisest ja lastevastast vägivalda tauniva ühiskonnakultuuri kujundamisest;
  • luua lastekaitsesüsteemide üldraamistik, mille alusel liikmesriigid saaksid koostada oma riikliku plaani lastevastase vägivalla lõpetamiseks, rakendada lastekaitset käsitlevaid ELi ja riiklikke õigusakte, luua koordineerimisstruktuure, täiendada inim- ja rahalisi ressursse ning täiustada andmekogusid;
  • parandada sektorite ja pädevate asutuste vahelist koostööd, koolitades eelkõige kohaliku tasandi spetsialiste;
  • kehtestada koordineeritud toetusmeetmed, mida kasutada lastevastase vägivalla juhtumite puhul. Need peaksid hõlmama kõike alates ennetamisest ja varajasest tuvastamisest kuni teatamise ja tugiteenusteni;
  • suurendada laste turvalisust internetis. Selleks tuleks parandada laste digikirjaoskust, õpetada digitehnoloogiat ohutut kasutama ning pakkuda koolitusi perekonnaliikmetele ja hooldajatele;
  • kaitsta laste puutumatust ja vaimset tervist ning vähendada (küber)kiusamist. Selleks soovitab komisjon koostada liikmesriikidel vaimse tervise strateegiad, mille keskmes on lapsed.

Laste õigused on põhiõigused ning kõik ELi liikmesriigid on ÜRO lapse õiguste konventsiooni osalised. Soovituse koostamisel lähtuti enam kui 1000 lapse seisukohtadest, mis on kogutud ELi laste osalusplatvormi kaudu.

 

Lisateave

Täismahus pressiteade koos taustainfoga

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
23. aprill 2024
Autor
Esindus Eestis