Skip to main content
Euroopa Komisjoni logo
Esindus Eestis
Pressiteade18. Mai 2021

Komisjon esitas uue äriühingute maksustamise tegevuskava

p049386-88697.jpg
© EU
Euroopa Komisjon võttis täna vastu teatise äriühingute maksustamise kohta 21. sajandil, et luua tugev, tõhus ja õiglane äriühingute maksustamise süsteem Euroopa Liidus. Selles on esitatud nii pika- kui ka lühiajaline visioon, et toetada Euroopa taastumist COVID-19 pandeemiast ja tagada järgnevatel aastatel piisavad avaliku sektori tulud. Eesmärk on luua õiglane ja stabiilne ettevõtluskeskkond, mis aitaks hoogustada kestlikku ja töökohti loovat majanduskasvu ELis ning suurendada meie strateegilist sõltumatust.

Majandusvolinik Paolo Gentiloni ütles: „Maailm on muutunud, seega peaks ka maksustamine muutuma. Vajame õiglasemat, nüüdisaegsemat ja tõhusamat maksuraamistikku, mis põhineb OECD aruteludel ja mis toetab majanduse elavdamist ning tagab pikaajalise stabiilsuse ja heaolu nii liikmesriikidele kui ka Euroopa ettevõtjatele.“

Kõigepealt esitab komisjon 2023. aastaks uue äriühingute maksustamise raamistiku BEFIT, millega kehtestatakse ELi ühtsed äriühingute maksustamise eeskirjad, vähendatakse bürokraatiat ja nõuete täitmisega seotud kulusid, ning minimeeritakse maksustamise vältimise võimalusi ning toetatakse ELis töökohtade loomist ja investeerimist ühtsel turul. Teiseks on täna esitatud teatises kindlaks määratud ka järgmise kahe aasta maksukava, millega edendatakse tootlikke investeeringuid ja ettevõtlust, kaitstakse paremini riigi tulusid ning toetatakse rohe- ja digipööret. See põhineb komisjoni eelmisel suvel esitatud maksualasel tegevuskaval.

Muu hulgas on kavas:

  • tagada suurem läbipaistvus, milleks tehakse ettepanek, et teatavad ELis tegutsevad suured äriühingud peaksid avaldama oma tegelikud maksumäärad; riiulifirmade kuritegeliku kasutamise vastu võitlemiseks luuakse ka uued maksustamise vältimise vastased meetmed;
  • toetada majanduse elavdamist, milleks keskendutakse laenuvahendite/omakapitali kasutamise küsimusele äriühingute praegusel maksustamisel, mis soosib ettevõtjaid, kes kasutavad omavahendite asemel laenuvahendeid. Selle ettepaneku eesmärk on julgustada ettevõtteid rahastama oma tegevust pigem omakapitali kui laenude kaudu.

Kolmandaks võttis komisjon täna vastu soovituse kahjumi riigisisese käsitlemise kohta. Soovituses kutsutakse liikmesriike üles lubama äriühingutel kanda kahjum tagasi vähemalt eelnevasse majandusaastasse. Sellest saavad kasu ettevõtjad, kes olid kasumlikud pandeemiale eelnenud aastatel, võimaldades neil tasaarvestada oma 2020. ja 2021. aasta kahjumi maksudega, mida nad maksid enne 2020. aastat. Sellest meetmest saavad eelkõige kasu VKEd.

Taust

Täna esitatud teatis on osa ELi laiemast tulevaste aastate maksureformi kavast. Lisaks teatises käsitletud äriühingu tulumaksu reformidele esitab komisjon varsti digitaalmajanduse õiglase maksustamise meetmed. Komisjon teeb ettepaneku võtta kasutusele digimaks, mis on ELi omavahend. Komisjon esitab paketi „Eesmärk 55“ ja Euroopa rohelise kokkuleppe raames peagi ka energia maksustamise direktiivi ja süsinikdioksiidi piirimaksu mehhanismi läbivaatamise ettepaneku.

 

Lisateave

Teatise tekst

Õiglase ja lihtsa maksustamise pakett

Küsimused ja vastused

Teabeleht

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
18. Mai 2021