Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade14. juuli 2023Esindus Eestis1 min lugemist

Komisjon kaebab Eesti ELi konkurentsivõrgustiku direktiivi ülevõtmata jätmise eest Euroopa Liidu Kohtusse

The statuette of Themis, goddess of divine justice

Täna otsustas Euroopa Komisjon kaevata Eesti Euroopa Liidu Kohtusse, kuna Eesti ei ole täielikult siseriiklikku õigusesse üle võtnud konkurentsivõrgustiku ehk nn ECN+ direktiivi.

Euroopa konkurentsivõrgustiku direktiiviga on antud liikmesriikide konkurentsiasutustele volitused ELi konkurentsieeskirjade täitmise paremaks tagamiseks, sealhulgas vajalikud sõltumatuse tagatised, ressursid ning asjakohased trahvi- ja täitevahendid (nt otsustusõigus), samuti tõhusad leebema kohtlemise programmid ja vastastikuse abi mehhanismid.

Liikmesriigid pidid vastu võtma ja avaldama vajalikud meetmed, et tagada direktiivi täielik ülevõtmine siseriiklikku õigusesse 4. veebruariks 2021. Praeguseks ei ole Eesti komisjonile ülevõtmismeetmetest teatanud. Seetõttu on komisjon otsustanud kaevata Eesti Euroopa Liidu Kohtusse.

Eelnevalt saatis komisjon Eestile 18. märtsil 2021 ametliku kirja ja 29. septembril 2022 põhjendatud arvamuse.

Lisaks sellele puudutavad Eestit veel neli juulikuu rikkumismenetlust.

Õigusküsimuste valdkonnas on Euroopa Komisjon otsustanud algatada rikkumismenetluse ning saata ametliku kirja Eestile, Leedule ja Sloveeniale, sest need riigid ei ole võtnud oma õigusse täielikult üle direktiivi, mis käsitleb kriminaalmenetluses kahtlustatavate või süüdistatavate laste menetluslikke tagatisi (direktiiv (EL) 2016/800). Samuti on komisjon otsustanud saata põhjendatud arvamuse Belgiale, Ungarile ja Eestile, sest need riigid ei ole võtnud nõuetekohaselt üle direktiivi, mis käsitleb õigust kaitsjale ja õigust oma kinnipidamisest teatada (direktiiv 2013/48/EL). Lisaks otsustas Euroopa Komisjon saata põhjendatud arvamuse Eestile, Iirimaale, Küprosele, Lätile, Luksemburgile ja Poolale, sest need riigid ei ole võtnud üle EL norme, mis on sätestatud esindushagide direktiivis (direktiiv (EL) 2020/1828).

Õhutranspordi valdkonnas otsustas Euroopa Komisjon algatada rikkumismenetluse ning saatis ametliku kirja Tšehhile, Taanile, Saksamaale, Eestile, Iirimaale, Kreekale, Horvaatiale, Itaaliale, Küprosele, Leedule, Ungarile, Madalmaadele, Portugalile, Sloveeniale, Slovakkiale, Soomele ja Rootsile, sest nad ei ole taganud, et nende operatiivses lennutegevuses osalevad sidusrühmad täidavad teatavaid nõudeid, mis on sätestatud komisjoni rakendusmääruses (EL) 2021/116, millega kehtestatakse Euroopa lennuliikluse korraldamise üldkava rakendamist toetav esimene ühisprojekt.

Liikmesriikidel on kirjadele vastamiseks ja komisjoni loetletud puuduste kõrvaldamiseks aega kaks kuud.

 

Lisainfo

2023. aasta juuli rikkumismenetlused

Rikkumisotsus Eesti suhtes (INFR(2021)0112)

Pressiteade Eesti rikkumisotsuse kohta

 

ELi rikkumismenetlus

Rikkumisotsuste andmebaas

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
14. juuli 2023
Autor
Esindus Eestis