Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade31. Mai 2024Esindus Eestis2 min lugemist

Komisjon nimetas Temu digiteenuste määruse alusel väga suureks digiplatvormiks

Electronic payments

Temu on internetipõhine kauplemiskoht, millel on Euroopa Liidus keskmiselt üle 45 miljoni kasutaja kuus. Selle alusel kvalifitseerub Temu väga suureks digiplatvormiks.

Tänane otsus tähendab, et Temu peab 2024. aasta septembri lõpuks täitma digiteenuste määruse kõige rangemaid eeskirju. Näiteks on nad edaspidi kohustatud nõuetekohaselt hindama ja maandama süsteemseid riske, mis tulenevad Temu pakutavatest teenustest, sealhulgas võltsitud kaupade, ohtlike või ebaseaduslike toodete ja intellektuaalomandi õigusi rikkuvate esemete pakkumisest ja müügist.

Täpsemalt hõlmavad lisakohustused järgmist:

Ebaseaduslike toodete hoolikam järelevalve

  • Temu peab hoolikalt analüüsima konkreetseid süsteemseid riske, mis on seotud ebaseadusliku sisu ja toodete levitamisega ning tema teenuse ja sellega seotud süsteemide ülesehituse või toimimisega. Riskihindamisaruanded tuleb esitada komisjonile nelja kuu jooksul ja seejärel üks kord aastas.
  • Temu peab kehtestama leevendusmeetmed võltsitud kaupade, ohtlike toodete ja intellektuaalomandi õigusi rikkuvate esemete pakkumisest ja müügist tulenevate riskide maandamiseks. Meetmed võivad hõlmata teenusetingimuste kohandamist, kasutajaliidese ülesehituse parandamist, et kahtlasi pakkumisi paremini avastada, protsesside tõhustamist ebaseaduslike esemete kiireks eemaldamiseks ning algoritmide täiustamist, et vältida keelatud kaupade reklaamimist ja müüki.
  • Temu peab tugevdama oma sisemisi protsesse, ressursse, testimist, dokumenteerimist ja järelevalvet iga tegevuse üle, mis on seotud süsteemsete riskide avastamisega.

Tugevam tarbijakaitse

  • Temu iga-aastastes riskihindamisaruannetes tuleb hinnata võimalikku kahjulikku mõju tarbijate tervisele ja ohutusele, pöörates erilist tähelepanu alaealiste kasutajate füüsilisele ja vaimsele heaolule.
  • Temu peab struktureerima oma platvormi, sealhulgas kasutajaliidesed, soovitusalgoritmid ja teenusetingimused nii, et see aitaks leevendada ja ennetada riske tarbijate ohutusele ja heaolule. Tuleb rakendada meetmeid, et kaitsta tarbijaid ohtlike või ebaseaduslike kaupade ostmise eest, pöörates erilist tähelepanu alaealistele kahjulikele toodete müügi ja levitamise vältimisele. Näiteks tuleb võtta kasutusele usaldusväärsed süsteemid kasutaja vanuse kindlaks tegemiseks, et piirata vanusepiirangutega toodete ostmist.

Suurem läbipaistvus ja vastutus

  • Temu peab tagama, et tema riskihindamisi ja kõigi digiteenuste määrusest tulenevate kohustuste täitmist auditeeritakse igal aastal väliselt ja sõltumatult.
  • Temu peab avaldama kõigi tema liideses pakutavate reklaamide hoidlad.
  • Temu peab andma teadlastele, sealhulgas digiteenuste koordinaatorite määratud teadlastele juurdepääsu avalikult kättesaadavatele andmetele.
  • Temu peab täitma läbipaistvusnõudeid, sealhulgas avaldama iga kuue kuu järel läbipaistvusaruanded sisu modereerimise otsuste ja riskijuhtimise kohta, seda lisaks kord aastas esitatavatele süsteemseid riske käsitlevatele aruannetele ja audititulemustele.
  • Temu peab määrama vastavuskontrolli funktsiooni ja tegema igal aastal sõltumatu välisauditi.

Komisjon on digiteenuste määruse alusel nimetanud väga suureks digiplatvormiks 24 platvormi ja otsingumootorit.

 

 

Lisateave

Täismahus pressiteade koos taustainfoga

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
31. Mai 2024
Autor
Esindus Eestis