Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade24. märts 20213 min lugemist

Komisjon soovib laste õigusi paremini kaitsta

lastegarantii1.jpg
© EU
Komisjon võttis täna vastu ELi esimese laste õiguste strateegia ning ettepaneku luua Euroopa lastegarantii vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus olevate laste võimaluste parandamiseks. Mõlema algatuse ettevalmistamisel küsis komisjon koostöös maailma suuremate lapse õiguste organisatsioonidega arvamust rohkem kui 10 000 lapselt.

Õigusküsimuste volinik Didier Reynders tõdes, et iga kolmas laps on ELis kogenud mingit sorti diferentseeritud kohtlemist. „Lapsed vajaksid lisaabi väga paljudes valdkondades, nagu digitehnoloogia või sotsiaal-majandusliku toe ebavõrdne kättesaadavus või kaitse perevägivalla eest. Täna esitletava uue strateegia abil kavatseme seda abi anda,“ ütles Reynders.

ELi strateegia sisaldab:

  1. Lapsed demokraatia muutuste eestvedajatena. Komisjon teeb ettepaneku kaasata lapsi nii Euroopa tulevikku, kliimapakti kui ka rohelepet puudutavatesse aruteludesse. Liikmesriigid peaksid samuti võimaldama laste osalemist ühiskonnaelus.
  2. Laste õigus kasutada täielikult ära oma potentsiaali, olenemata nende sotsiaalsest taustast. Komisjon soovib luua Euroopa lastegarantii, et võidelda laste vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu. Samuti tegeleb komisjon näiteks laste vaimset tervist puudutavate küsimustega ja ning aitab kaasa sellele, et ELi koolides pakutaks tervislikku ja kestlikku toitu. Samuti kavatseb ta töötada välja kogu ELi hõlmavad alushariduse ja lapsehoiu standardid ja luua kaasava ja kvaliteetse haridussüsteemi.
  3. Laste õigus vägivallavabale elule. Komisjon esitab õigusakti ettepaneku, et võidelda soolise ja perevägivalla vastu. Liikmesriike kutsutakse üles looma ja tugevdama lastekaitsesüsteeme, võitlema koolivägivallaga ning keelama igasuguse kehalise karistamise.
  4. Laste õigus lapsesõbralikule õigusemõistmisele nii kuriteoohvri, tunnistaja, kahtlustatava, kuriteo toimepanemises süüdistatava kui ka kohtumenetluse osalisena.
  5. Laste õigus turvaliselt digikeskkonnas liikuda ja selle võimalusi kasutada. Komisjon ajakohastab lastele parema interneti loomise Euroopa strateegiat. Kavas on vastu võtta digiteenuste õigusakt, mille eesmärk on pakkuda turvalist veebikogemust.
  6. Laste õigused maailmas. Laste õigused on universaalsed ning EL tegutseb selle nimel, et need oleksid kaitstud kõikjal. Selleks eraldatakse näiteks 10% humanitaarabi vahenditest hariduse andmiseks hädaolukordades ja pikaajalistes kriisides.

Euroopa lastegarantii

2019. aastal elas ligi 18 miljonit last (22,2% lastest) ELis vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus olevates leibkondades. Ebasoodsad olud kanduvad edasi põlvest põlve ja sellel on lastele tugev ja pikaajaline mõju. Euroopa lastegarantii eesmärk on see muster kaotada. Selleks on vaja, et abivajavatel (alla 18aastastel vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus olevatel) lastel on võimalik kõiki põhiteenuseid kasutada.

Liikmesriikidel soovitatakse tagada abivajavatele lastele järgmiste teenuste tasuta kättesaadavus:

  • alusharidus ja lapsehoid – näiteks segregeeritud klasside vältimine;
  • haridus ja koolipõhine tegevus – näiteks piisavad vahendid kaugõppeks ja kooliekskursioonideks;
  • igal koolipäeval vähemalt üks tervislik toidukord; ning
  • tervishoid – näiteks lihtsam juurdepääs arstlikule läbivaatusele ja sõeluuringutele.

Need teenused peaksid olema abivajavate laste jaoks tasuta ja kergesti kättesaadavad.

Samuti soovitab komisjon liikmesriikidel tagada, et abivajavatel lastel oleks olemas tervislik toit ja korralik eluase. Näiteks peaksid lapsed saama tervislikku toitu ka väljaspool koolipäevi ning kodututele lastele ja nende peredele tuleks tagada korralik majutus.

Raha selle tegevuse toetamiseks eraldatakse Euroopa Sotsiaalfond+-ist ( EFS+), Euroopa Regionaalarengu Fondist, InvestEU fondist ning taaste- ja vastupidavusrahastust.

Järgmised sammud

ELi strateegia rakendamist jälgitakse ELi ja liikmesriikide tasandil ning komisjon annab edusammudest aru iga-aastasel lapse õiguste Euroopa foorumil. Strateegia hindamisel 2024. aasta lõpus osalevad ka lapsed.

Taust

Paketi ettevalmistamises osalenud enam kui 10 000 lapse sõnul on nii ELis kui ka mujal endiselt lapsi, kes kannatavad enda või oma vanemate päritolu, staatuse, soo või seksuaalse sättumuse tõttu sotsiaal-majandusliku tõrjutuse ja diskrimineerimise all. Laste arvamust ei võeta alati kuulda ja nende seisukohti ei pruugita alati neid puudutavates küsimustes arvesse võtta. Neid probleeme on süvendanud COVID-19 pandeemia. Olukorra parandamiseks on komisjon koostanud järgmiseks neljaks aastaks üldstrateegia, mille eesmärk on suurendada laste õiguste kaitset kogu ELis.

 

Lisateave

Veebileht ja teabelehed: ELi lapse õiguste strateegia ja Euroopa lastegarantii

Pressiteade „Lapsed räägivad, milliseid õigusi ja tuleviku nad soovivad“

Meie Euroopa. Meie õigused. Meie tulevik. Täielik aruanne / Kokkuvõttev aruanne

Värskeim teave Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskava kohta

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
24. märts 2021