Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade2. märts 20212 min lugemist

Komisjon toetab kaheksat Eesti reformiprojekti rohkem kui 3,6 miljoni euroga

p029435001601-812755_0.jpg
© EU
Komisjon kiitis täna heaks 27 liikmesriigi esitatud 226 projekti, et toetada nende jõupingutusi majanduskasvu edendavate riiklike reformide kavandamisel ja rakendamisel. Toetust antakse tehnilise toe instrumendi kaudu, mille 2021. aasta kogueelarve on 102,6 miljonit eurot.

Eestist toetab komisjon kaheksat projekti kokku üle 3,6 miljoni euroga sellistes valdkondades nagu tervishoid, avalik haldus, tootlikkus, konkurentsivõime, maksustamine, finantssüsteemid, kliimamuutustega kohanemine ja keskkonnahoidlik eelarvestamine. Näiteks said toetust projektid, mille eesmärk on töötada välja raamistik tervishoiusüsteemi tulemuslikkuse hindamiseks, edendada andmepõhist otsuste tegemist valitsuses, suurendada ettevõtete tootlikkust reaalajas toimivate digilahenduste abil, töötada välja uusi gaasi CO2 heite vähendamise meetodeid ning suurendada tehisintellekti kasutamist maksunduses.

Varem on Eestist sarnast toetust saanud 25 projekti, millest seitse on praeguseks edukalt lõpule viidud. Toetust on saanud mitmesugused valdkonnad. Näiteks transpordi ja liikuvuse valdkonnas toetas Euroopa Komisjon Eestit uue riikliku transpordi ja liikuvuse üldkava koostamisel. Projekt hõlmas kõiki transpordiliike ning selle tulemusena loodi simulatsioonivahend, mis aitab teha tulevasi transpordipoliitika otsuseid. Tervishoiu valdkonnas toetas komisjon Eestit uue haigla üldplaani koostamisel, mis aitab korraldada patsiendikeskset haiglaravi. Projekti abil kaardistati praegust haiglasüsteemi ja töötati välja prognoosimudel, et võtta tervishoiuteenuste planeerimisel arvesse nõudluse ja pakkumise muutusi tulevikus. Projekti lõppeesmärk on luua süsteem, mis tagab õige ravi õigel ajal ja õiges kohas. Tehnilise toe instrumendi kaudu aitas komisjon Eestil koostada ka sotsiaalministeeriumi ja OECD koostöös valminud tööturupoliitika raportit.

Ühtekuuluvuspoliitika ja reformide voliniku Elisa Ferreira sõnul on reformid vajalikud, et parandada ettevõtluskeskkonda, tugevdada tervishoiu-, sotsiaal- ja haridussüsteeme ning suurendada üldiselt liikmesriikide ja sidusrühmade vastupanuvõimet keeruliste probleemide ja üleilmsete kriiside korral. „Tehnilise toe instrument on võimas vahend, mille kaudu toetatakse liikmesriike, et nad saaksid viia ellu kestlikuks majanduskasvuks vajalikke reforme,“ lisas volinik.

Tehnilise toe instrument on komisjoni peamine vahend reformide toetamiseks ELis. See on osa mitmeaastasest finantsraamistikust (2021–2027) ja Euroopa taastekavast ning selle kaudu toetatakse reforme näiteks sellistes valdkondades nagu avalik haldus, valitsussektor, maksundus, ettevõtluskeskkond, finantssektor, tööjõuturg, haridussüsteem, sotsiaalteenused, tervishoid, rohepööre (nt renoveerimislaine) ja digiteenuseid. Instrumendi eelarve aastateks 2021–2027 on 864 miljonit eurot. Rohkem kui 60% projektidest, mida 2021. aastal tehnilise toe instrumendist rahastatakse, on seotud piirkondlike reformikavade rakendamisega, neist 30% keskendub rohelisele kokkuleppele ja 44% digiüleminekule.

 

Lisateave

Tehnilise toe instrument

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2021/240, millega luuakse tehnilise toe instrument

Teabelehed liikmesriikide reformiprojektide kohta  

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
2. märts 2021