Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade13. juuli 2023Esindus Eestis2 min lugemist

Komisjoni ettepanekud ringluse edendamiseks autotööstuses

Car traffic in Belgium

Komisjon tegi ettepaneku meetmete kohta, millega edendada ringlust autotööstuses. Ettepanekud hõlmavad nii sõidukite projekteerimist ja tootmist kui ka romusõidukite käitlemist.

Kavandatud meetmed peaksid tooma 2035. aastaks 5,2 miljardit eurot aastatulu, sest loovad täiendavaid töökohti ning suurendavad jäätmekäitlus- ja ringlussevõtuettevõtjate tuluvooge. Lisaks aitavad need parandada liiklusohutust kolmandates riikides, ennetades maanteekõlbmatute sõidukite eksporti ning vähendades saastet ja terviseriske riikides, kes impordivad EList kasutatud sõidukeid. Meetmed toovad eeldatavasti ka olulist keskkonnakasu: CO2-heide peaks vähenema aastas 12,3 miljoni tonni võrra 2035. aastaks, 5,4 miljonit tonni materjale kasutatakse paremini ja kriitilise tähtsusega tooraineid taaskasutatakse rohkem. Määruse rakendamine toob kaasa pikaajalise energiasäästu tootmisetapis, vähendab sõltuvust imporditud toorainetest ning toetab kestlikke ja ringluspõhiseid ärimudeleid.

Siseturuvolinik Thierry Bretoni sõnul aitavad ettepanekud lisaks ringluspõhisemale autotööstusele luua rohkem kui 200 000 töökohta ning parandada ühtse turu toimimist. „Ringlussevõtu ja ringluse suurendamine, eelkõige kriitilise tähtsusega toorainete puhul, aitab luua vastupidavamaid tarneahelaid ja vähendada hinnakõikumisi“, ütles Breton.

Meetmed autotööstuse ringluse ja vastupidavuse suurendamiseks

Prognoositakse, et Euroopa autotööstus muutub elektrimootorite püsimagnetites kasutatavate kriitilise tähtsusega toorainete suurimaks tarbijaks. Heitevabadele sõidukitele üleminekuks on vaja kindlustada tarneahelad ja vähendada ELi sõltuvust kriitilise tähtsusega toorainete impordist. Selleks teeb komisjon ettepaneku võtta vastu määrus, mille põhielemendid on:

  • Ringluspõhine disain: ringlussevõetavuse suurendamine sõidukite projekteerimisel ja tootmisel aitab tagada, et neid saab kergesti lammutada. Autotootjad peavad andma demonteerijatele selged juhised autoosade ja komponentide asendamiseks ja eemaldamiseks sõiduki kasutamise ja kasutuselt kõrvaldamise etapis.
  • Ringlussevõetud materjali kasutamine: 25% uue sõiduki ehitamiseks kasutatavast plastist peab edaspidi olema ringlussevõetud plast, sellest 25% peab olema võetud romusõidukitest.
  • Parem käitlemine: meetmete tulemusel hakatakse taaskasutama rohkem ja kvaliteetsemaid tooraineid, sealhulgas kriitilise tähtsusega tooraineid, plasti, terast ja alumiiniumi. 30% romusõidukite plastist tuleks ringlusse võtta. Lisameetmetega toetatakse sõiduki osade ja komponentide korduskasutamise, taastamise ja uuendamise turgu.
  • Juhtimise parandamine: uued eeskirjad suurendavad tootjavastutust, kehtestades ühtsete nõuete alusel riiklikud laiendatud tootjavastutuse süsteemid. Nende eesmärk on tagada kohustuslike jäätmekäitlustoimingute piisav rahastamine, motiveerida ringlussevõtjaid parandama romusõidukitest pärit materjalide kvaliteeti ning tõhustada seeläbi koostööd käitlejate ja tootjate vahel.
  • Arukam teabekogumine: ettepanekuga nähakse ette kehtivate eeskirjade parem jõustamine ja läbipaistvuse suurendamine.
  • Laiem kohaldamisala: meetmete kohaldamisala laiendatakse järk-järgult mootorratastele, veoautodele ja bussidele.

Järgmised sammud

Euroopa Parlament ja nõukogu hakkavad nüüd ettepanekut seadusandliku tavamenetluse raames arutama.

 

Lisainfo

Pressiteade tsitaatide ja täiendava taustaga

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
13. juuli 2023
Autor
Esindus Eestis