Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade15. jaanuar 2024Esindus Eestis1 min lugemist

Komisjoni hinnangul on andmete vaba liikumist võimaldavad nõuded endiselt täidetud 11 riigil

Symbolic - General Data Protection Regulation (GDPR)

Euroopa Komisjoni täna esitatud aruande kohaselt on 11 riigi ja piirkonna andmekaitsenõuded piisavad selleks, et vahetada nendega turvaliselt isikuandmeid. Nendeks on Andorra, Argentina, Kanada, Fääri saared, Guernsey, Mani saar, Iisrael, Jersey saar, Uus-Meremaa, Šveits ja Uruguay. Seetõttu on nende 11 riigi ja territooriumi kohta vastu võetud andmekaitse piisavuse otsused endiselt jõus ning andmed võivad jätkuvalt vabalt liikuda nendesse jurisdiktsioonidesse. Otsuste läbivaatamine näitas, et nende riikide ja territooriumide andmekaitsereeglid on varasemast veelgi paremini ühtlustatud ELi omadega ja neis on tugevdatud ka isikuandmete kaitset.

Riikide kohta koostatud aruanded näitavad, et alates 1995. aasta andmekaitsedirektiivi kohaste kaitse piisavuse otsuste vastuvõtmisest on eri riigid ja territooriumid oma eraelu puutumatust käsitlevaid õigusakte põhjalikult ajakohastanud. Õigusraamistikke on paremini ühtlustatud isikuandmete kaitse üldmäärusega ja ellu on viidud konkreetseid reforme, mis tugevdavad märkimisväärselt isikuandmete kaitsemeetmeid, nt andmekaitseasutuste sõltumatust ja täitevolitusi. Selleks et kõrvaldada teatavad lüngad võrreldes ELi eraelu puutumatuse raamistikuga, on mõned riigid kehtestanud konkreetsed kaitsemeetmed, et tugevdada Euroopa Majanduspiirkonnast pärit andmete kaitset, sealhulgas selleks, et eurooplastel oleks lihtsam oma õigusi teostada. Läbivaatamine näitas ka, et 11 jurisdiktsiooni avaliku sektori asutuste suhtes kohaldatakse sobivaid kaitsemeetmeid seoses avaliku sektori asutuste juurdepääsuga andmetele, eelkõige õiguskaitse või riikliku julgeoleku eesmärgil. See hõlmab ka tõhusaid järelevalve- ja õiguskaitsemehhanisme.

Kui riigis või territooriumil olukord muutub nii, et see mõjutab isikuandmete kaitset, on komisjonil õigus andmekaitse piisavuse otsus peatada, seda muuta või see tühistada.

Lisaks eespool nimetatud riikidele puudutavad piisavusotsused ka Korea Vabariiki, Ühendkuningriiki, Ameerika Ühendriike (ELi-USA andmekaitseraamistiku alusel sertifitseeritud äriorganisatsioonid) ja Jaapanit.

Komisjon jätkab olukorra jälgimist asjaomastes riikides ja territooriumidel, eelkõige seal, kus on käimas täiendavad seadusandlikud reformid. Isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt peab komisjon kaitse piisavuse otsused korrapäraselt läbi vaatama.

 

Lisateave

Täismahus pressiteade koos taustainfoga

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
15. jaanuar 2024
Autor
Esindus Eestis