Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade24. oktoober 2023Esindus Eestis2 min lugemist

Komisjoni uue tegevuskava eesmärk on suurendada tuuleenergia võimsust ja valdkonna konkurentsivõimet

tuulikud

Euroopa Komisjon esitas täna tuuleenergia tegevuskava, mille eesmärk on suurendada nii võimsust kui ka tööstusharu konkurentsivõimet. Hiljutu leppis EL kokku, et 2030. aastaks peaks taastuvenergia osakaal olema vähemalt 42,5 %, eesmärk on jõuda aga 45 %-ni. Selleks on vaja märgatavalt suurendada tuuleenergia paigaldatud võimsust: aastatel 2022–2030 peaks see kasvama 204 gigavatilt rohkem kui 500 gigavatile.

Energeetikavolinik Kadri Simson: „EL on otsustanud võtta energiasüsteemi ümberkujundamises juhtrolli ning kasutada võimalust luua majanduskasvu ja keskkonnahoidlikke töökohti. Tuuleenergiasektor on puhta energia ja kliimaeesmärkide saavutamiseks väga tähtis, kuid meil tuleb tagada, et see sektor saaks toimida õiglases ja toetavas keskkonnas. Teeme koostööd liikmesriikide ja ettevõtetega, et õigusaktides sätestatud eesmärgid kohapeal ellu viia. Täna väljapakutud tegevuskava tagab, et tuuleenergia sektor jääb Euroopa energeetikas tugevaks tegijaks.“  

Tegevuskava keskendub kuuele peamisele valdkonnale.

  • Parem prognoositavus ja kiiremad loamenetlused aitavad kiirendada võimsuste kasutuselevõttu. Aastal 2022 lisandus tuuleenergia koguvõimsust rekordilised 16 GW, mis on on 47 % rohkem kui aastal 2021. See on aga tunduvalt vähem kui 37 GW aastas, mida oleks vaja ELi 2030. aasta taastuvenergia eesmärgi saavutamiseks. Komisjon käivitab koos liikmesriikidega algatuse „Accele-RES“, et kiirendada ELi taastuvenergia alaste eeskirjade rakendamist ning suurendada loamenetluste digitaliseerimisele ja liikmesriikidele antavat tehnilist abi.
  • Komisjoni aitab liikmesriikidel tõhustada enampakkumiste korraldust hästi kavandatud ja objektiivsete kriteeriumide abil, millega soodustatakse suurema lisaväärtusega seadmete kasutamist ning tagatakse projektide täielik ja õigeaegne elluviimine. Tegevuskavas nähakse ette ka küberturvalisuse riskide hindamine.
  • Tuuleenergia investeeringute kiirendamiseks hõlbustab komisjon juurdepääsu ELi rahastusele, eelkõige innovatsioonifondile, samal ajal pakub Euroopa Investeerimispank (EIP) riskide vähendamise tagatisi. Samuti soovitab komisjon liikmesriikidel kasutada riigiabimeetmete ajutist kriisi- ja üleminekuraamistikku, et toetada tuuleenergiaseadmete tootmist ELis.
  • Õiglase rahvusvahelise konkurentsi tagamiseks jälgib komisjon tähelepanelikult võimalikke ebaausaid kaubandustavasid, mis annavad eeliseid välismaistele tuuleenergiaseadmete tootjatele, ning jätkab kaubanduslepingute kasutamist, et hõlbustada juurdepääsu välisturgudele.
  • Oskuste parandamiseks rakendatakse mitmesuguseid projekte ning toetatakse tuuleenergia sektori jaoks mõeldud akadeemia loomist, mis peaks toetama liikmesriike töötajate oskuste täiendamisel ja ümberõppel. Eesmärk on koolitada kolme esimese tegutsemisaasta jooksul 100 000 inimest.
  • Komisjon teeb koostööd liikmesriikide ja tuuleenergiaettevõtetega ELi tuuleenergia harta koostamiseks, mis peaks looma paremad valdkonna jaoks paremad konkurentsitingimused.

Avamere tuuleenergiavõimsuse suurendamiseks tuleks paigaldada keskmiselt 12 GW võimsust aastas, mis on kümme korda rohkem kui eelmisel aastal (1,2 GW).  Selleks plaanib komisjon tugevdada võrgutaristut ja piirkondlikku koostööd, kiirendada lubade andmist, tagada mereala integreeritud planeerimine, tugevdada taristu vastupanuvõimet, toetada teadusuuringuid ja innovatsiooni ning arendada tarneahelaid ja oskusi.

Komisjon avaldas täna ka energialiidu aruande, millest nähtub, et 2022. aastal vähenes ELi kasvuhoonegaaside netoheide 3% ning 39% elektrit toodeti taastuvatest allikatest.

 

Lisateave

 

Täismahus pressiteade koos taustainfoga

Küsimused ja vastused

Teabeleht Euroopa tuuleenergia paketi kohta

Euroopa tuuleenergia tegevuskava

Teatis ELi merel toodetud taastuvenergia eesmärkide elluviimise kohta

Pressiteade energialiidu olukorda käsitleva aruande kohta

Teabeleht energialiidu olukorra kohta

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
24. oktoober 2023
Autor
Esindus Eestis