Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade15. juuli 20211 min lugemist

Rikkumismenetlus: komisjon kutsub 24 liikmesriiki ELi töötajate lähetamise direktiivi jõustamisdirektiivi järgima

majandus-2417.jpg
© EU
Täna otsustas komisjon algatada rikkumismenetluse ja saatis ametlikud kirjad Belgiale, Bulgaariale, Tšehhile, Taanile, Saksamaale, Eestile, Iirimaale, Kreekale, Prantsusmaale, Horvaatiale, Itaaliale, Küprosele, Lätile, Leedule, Luksemburgile, Ungarile, Maltale, Madalmaadele, Austriale, Poolale, Rumeeniale, Sloveeniale, Slovakkiale ja Soomele, kuna need riigid ei ole viinud oma mitmesuguseid siseriiklikke õigusnorme kooskõlla töötajate lähetamise direktiivi jõustamisdirektiiviga (2014/67/EL).

Jõustamisdirektiivi eesmärk on tugevdada töötajate lähetamise eeskirjade praktilist kohaldamist, käsitledes selliseid küsimusi nagu võitlus pettuste ja eeskirjade täitmisest kõrvalehoidmise vastu, teabe kättesaadavus ja halduskoostöö ELi liikmesriikide vahel. Eelkõige määratakse jõustamisdirektiivis kindlaks haldusnõuded ja kontrollimeetmed, mida liikmesriigid võivad kehtestada, et jälgida töötajate lähetamise eeskirjade täitmist; kaitstakse lähetatud töötajate õigusi ja kaitstakse neid töötajaid tööandjate vastulöögi eest (tööandjapoolne ebasoodne kohtlemine juhul, kui nad algatavad tööandja vastu kohtu- või haldusmenetluse, kui nende õigusi ei austata); tagatakse lähetatud töötajate õiguste kaitse alltöövõtu korral; tagatakse mõjus halduskaristuste ja trahvide kohaldamine ja kogumine kõigis ELi liikmesriikides; kohustatakse liikmesriike kehtestama mõjusaid, proportsionaalseid ja hoiatavaid karistusi.

Komisjon peab dialoogi 24 ELi liikmesriigiga, kes ei ole direktiivi mõnda eespool nimetatud sätet või kõiki neid sätteid nõuetekohaselt üle võtnud. Komisjon kavatseb tagada, et kehtivad õigusnormid võimaldaksid jätkata ühtsel turul töötajate lähetamist ilma tarbetute takistusteta tööandjatele, tagades samal ajal lähetatud töötajate õigused. Asjaomastel liikmesriikidel on nüüd kaks kuud aega, et võtta vajalikud meetmed, vastasel juhul võib komisjon otsustada esitada põhjendatud arvamuse.

Rikkumismenetlusi käsitlevate korrapäraselt avaldatavate otsustega rakendab Euroopa Komisjon õiguslikke meetmeid nende liikmesriikide suhtes, kes ei ole täitnud ELi õigusest tulenevaid kohustusi. Need otsused hõlmavad mitmesuguseid sektoreid ja ELi poliitikavaldkondi ning nende eesmärk on tagada ELi õigusaktide nõuetekohane kohaldamine, mis vastab kodanike ja äriühingute huvidele.

 

Lisateave

Lisateabe saamiseks ELi rikkumismenetluse kohta vt küsimuste ja vastuste täistekst. Täpsemat teavet kõigi otsuste kohta saab rikkumismenetlusi käsitlevate otsuste registrist.

Täispikk pressiteade

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
15. juuli 2021