Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Artikkel16. september 20212 min lugemist

Uus tervisealasteks hädaolukordadeks valmisoleku asutus HERA aitab ennetada tervisega seotud hädaolukordi

hera.jpg
© EU
Euroopa Komisjon käivitas täna ELi tervisealasteks hädaolukordadeks valmisoleku ja neile reageerimise asutuse (HERA), et vältida ja avastada tervisega seotud hädaolukordi ning neile kiiresti reageerida. HERA aitab andmeid kogudes ja vajalikku reageerimisvõimekust luues ennetada ohte ja võimalikke tervisekriise. HERA võimaldab hädaolukordadeks välja töötada, toota ja levitada ravimeid, vaktsiine ja muid meditsiinilisi vastumeetmeid (nt kaitsekindad ja maskid), millest koroonaviirusele reageerimise esimeses etapis sageli puudust tunti.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen: „HERA on veel üks teetähis tugevama terviseliidu loomisel ja suur samm kriisivalmiduse suunas. HERA annab meile meditsiiniseadmed, et kaitsta oma kodanikke tulevaste terviseohtude eest ja aitab teha kiireid otsuseid tarnete tagamiseks. Seda ma 2020. aastal lubasin ja nüüd oleme lubaduse täitnud.“

Enne kriisi: valmisolek

HERA teeb tihedat koostööd ELi ja riiklike tervishoiuasutuste, ettevõtjate ja rahvusvaheliste partneritega, et suurendada ELi valmisolekut tervisega seotud hädaolukordadeks.

HERA ülesanne on koostada ohuhinnanguid ja koguda teavet töötada välja haiguspuhangu prognoosimise mudelid.

HERA toetab ka teadusuuringuid ja innovatsiooni uute meditsiiniliste vastumeetmete väljatöötamiseks, kasutades selleks muu hulgas kogu liitu hõlmavaid kliiniliste uuringute võrgustikke ja andmete kiireks jagamiseks mõeldud platvorme.

Lisaks tegeleb HERA turuprobleemide ja tootmisvõimekuse suurendamisega. Ta alustab tihedat koostööd ettevõtjatega, töötab välja pikaajalise tootmisvõimsuse ja sihipäraste investeeringute strateegia ning kõrvaldab kitsaskohad meditsiiniliste vastumeetmete tarneahelas.

HERA tõhustab hankeid, lahendab vaktsiinide kättesaadavuse ja jaotamisega seotud probleeme ning suurendab varumisvõimekust, et vältida puudujääke ja kitsaskohti logistikas.

Samuti aitab HERA suurendada liikmesriikide teadmisi ja oskusi kõikides meditsiiniliste vastumeetmetega seotud küsimustes.

Tervisekriisi ajal: hädaolukordadele reageerimine

Kui ELi tasandil kuulutatakse välja rahvatervisealane hädaolukord, võib HERA kõrgetasemelise tervisekriisinõukogu juhtimisel hakata viivitamata rakendama hädaolukorra meetmeid, mis muu hulgas hõlmavad kiiret otsustusprotsessi ja erakorraliste meetmete võtmist. HERA algatab erakorralise rahastamise ja käivitab mehhanismid, mis on vajalikud meditsiiniliste vastumeetmete ja asjakohase tooraine seireks, uueks sihipäraseks väljaarendamiseks, hankimiseks ja ostmiseks.

Reserveeritud tootmisvõimsuse kiireks kasutuselevõtuks pannakse tööle võrgustik „EU FAB“, kuhu on koondatud vaktsiinide ja ravimite tootmiseks vajalik ning pidevas valmisolekus tootmisvõimekus. Peale selle võetakse koostöös liikmesriikidega kasutusele hädaolukorra teadusuuringute ja innovatsiooni kavad.

Kiirendatakse ELi meditsiiniliste vastumeetmete tootmist ning koostatakse tootmisrajatiste, tooraine, tarvikute, seadmete ja taristu loetelu, et saada selge ülevaade ELi varudest.

Rahastamisallikad

Praeguses mitmeaastases finantsraamistikus (2022–2027) on HERA jaoks ette nähtud kuue miljardi euro suurune eelarve, millest osa eraldatakse NextGenerationEU lisatoetusest.

Tervishoiusüsteemide vastupanuvõimet toetatakse ka muudest ELi programmidest, nagu taaste- ja vastupidavusrahastu, REACT-EU, Ühtekuuluvusfond ja InvestEU programm ELis ning naabruspiirkonna, arengu- ja rahvusvahelise koostöö instrument väljaspool ELi. Seega on toetuse kogusumma järgmisel rahastamisperioodil koos eespool nimetatud kuue miljardi euroga ligikaudu 30 miljardit eurot, või liikmesriikide ja erasektori tasandil tehtud investeeringuid arvesse võttes isegi suurem.

Järgmised sammud

Selleks et HERA saaks kiiresti tööd alustada, luuakse see komisjonisisese struktuurina. HERA peaks hakkama täielikult toimima 2022. aasta alguses. HERA tegevus vaadatakse läbi ja seda kohandatakse igal aastal kuni aastani 2025, mil toimub hindamine.

 

Lisainfo

Teatis „ELi tervisealasteks hädaolukordadeks valmisoleku ja neile reageerimise asutus – järgmine samm Euroopa terviseliidu väljakujundamise suunas“

Ettepanek: nõukogu määrus, milles käsitletakse meditsiiniliste vastumeetmetega seotud kiireloomuliste meetmete raamistikku, mida kohaldatakse liidu tasandi rahvatervisealases hädaolukorras

Teabeleht – ELi tervisealasteks hädaolukordadeks valmisoleku ja neile reageerimise asutus (HERA)

Küsimused ja vastused ELi tervisealasteks hädaolukordadeks valmisoleku ja neile reageerimise asutuse (HERA) kohta

Euroopa terviseliidu veebisait

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
16. september 2021